Grono pedagogiczne nowej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 53 - pragnie stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego. Naszym zdaniem rolą nauczyciela jest wspieranie i kierowanie rozwojem dziecka poprzez dawanie mu konkretnych przykładów, impulsów do samodzielnego działania i poszukiwania wiedzy. Po analizie oferty gdyńskich szkół podstawowych, wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji postanowiliśmy w klasach 0 -III wprowadzić kształcenie spersonalizowane, oparte na założeniach planu daltońskiego. Dlatego też od 1 września 2017 roku wprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 53 innowację pedagogiczną opartą na elementach planu daltońskiego.
 

Dlaczego plan daltoński?

 
Koncepcja ta stawia na działanie dziecka, rozwija niezwykle ważne we współczesnym świecie umiejętności jak: samodzielność, współpracę, obowiązkowość. Nauczyciel ma tak zorganizować zajęcia, by dziecko działało, poszukiwało, badało świat i wyciągało wnioski. Motywacja dziecka do działania powinna wynikać z indywidualnych potrzeb. Wychowanek sam decyduje o sposobach wykonania postawionego zadania, kolejności i czasie przeznaczonym na jego realizację. Za wolnym wyborem stoi jednak odpowiedzialność za wykonane zadanie przed grupą i nauczycielem. Współpraca w grupie stawia na rozwój umiejętności komunikacyjnych wychowanków. Dziecko nawet jeśli pracuje samo, musi uwzględnić potrzeby innych. Nauczyciel kontroluje postępy w wykonywaniu zadania, jeżeli trzeba wspiera i podpowiada możliwe rozwiązania, wyznacza granice, jasno określa konsekwencje dobrego i złego zachowania. Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie  realizując koncepcję planu daltońskiego zdobędą wiedzę, która pozwoli im swobodnie poruszać się we współczesnym świecie. 
 

Nasz Tydzień z planem daltońskim

  1. W każdy poniedziałkowy poranek nauczyciel przedstawia dzieciom zadania zaplanowane na dany tydzień.
  2. Codziennie nauczyciel wraz z uczniami ustala działania na dany dzień. Zilustrowane zadania umieszcza na tablicy, uwzględniając formę oraz czas pracy przeznaczony na ich realizację. Plan dnia zakłada następujące formy aktywności dla uczniów, oznaczane na tablicy kolorami:

kolor

forma aktywności

                     

praca samodzielna

                     

uczymy się od siebie – praca w grupach

                     

praca z pomocą nauczyciela

                      

instrukcja nauczyciela

                      

inne aktywności

 

  1. Dzieci wykonują zadania w tempie dostosowanym do swoich możliwości. Po poprawnym ukończeniu pracy, zaznaczają na tablicy jej wykonanie.
  2. W każdy piątek nauczyciel wraz z uczniami, omawia wykonanie zadań umieszczonych na tablicy i ocenia postępy uczniów.