Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami informujemy o terminach składania dokumentów:

grupa  0 (oddział przedszkolny) - rekrutacja odbywa się elektronicznie, wydrukowane dokumenty wraz z załącznikami należy dostarczyć do szkoły do  22 marca 2024 do godz. 16.00

szczegółowe informacje:  https://www.sp53gdynia.pl/index.php/rekrutacja-zerowka

klasa I - dokumenty rekrutacyjne dostarczamy do 26 kwietnia 2024 do godz. 15.00

szczegółowe informacje: https://www.sp53gdynia.pl/index.php/rekrutacja-2019

 

 

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2024/2025

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz terminami

postępowania uzupełniającego na rok szkolny

2024/2025. 

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są poniżej:

 

 

 Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych, klas wyższych, niż klasa
I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych,
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia rozpocznie się 4 marca 2024 r., zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, ustalonymi w  załączniku nr 2 do Zarządzeniu Nr 7252/24/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych,
a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia

L.p.

                 Rodzaj czynności

Termin
    w postępowaniu
     rekrutacyjnym

        Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

     1.

                               2

                      3

 

  1.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 marca
do 26 kwietnia 2024 r.
do godz. 15.00

 od 3 czerwca

do 10 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

  2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

 Przeprowadzenie sprawdzianu   predyspozycji językowych

 

 

od 8 maja
    do 15 maja 2024 r.
 

 

 od 11 czerwca

do 12 czerwca 2024 r.

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych


20 maja 2024 r.
o godz. 12.00

 13 czerwca 2024 r. o godz. 12.00

 4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych

.          

        


 
     22 maja 2024 r.
    o godz. 12.00

       

 

 

   17 czerwca 2024 r.

o godz. 12.00

 

 5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

      do 27 maja 2024 r.

 do 21 czerwca 2024 r.

 6

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych
 
Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych


      

28 maja 2024 r.
 o godz. 12.00

 

 

 24 czerwca 2024 r.

o godz. 12.00

 

 7

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami,

                  x

 

 

   29 sierpnia 2024 r.

    o godz. 12.00

 


Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt;
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
 7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
 8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego
  w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;

Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;

Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44);

Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;

Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.),

Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 53 w Gdyni:

wniosek-kl-pierwsza53.pdf

 

Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkoły:

images/dokumenty/Zaacznik-dla-kandydatw-spoza-obwodu53-2023-2.pdf 

 

Potwierdzenie woli zapisu do klasy pierwszej: 

 oświadczenie woli.pdf

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż nasz obwód to następujące ulice:

Batalionów Chłopskich, Dywizji Kościuszkowskiej, gen. J. Hallera, Kaczewska, Kopernika od numeru 56 parzyste wzwyż i od 61 numery nieparzyste wzwyż, Korczaka od 1 do 22, Legionów od 100-106 parzyste i 101 do 119 numery nieparzyste, Lutycka, M. Mokwy, Nocznickiego, Okrętowa, Redłowska od 34 numery parzyste wzwyż i od 37 numery nieparzyste wzwyż, Senatorska, Skośna, Stoczniowców, F. Suchanka, W. Szczeblewskiego, Wojewódzka.

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną TUTAJ.