Szanowni Państwo!

W ostatnim tygodniu wakacji zapraszamy Rodziców naszych przyszłorocznych pierwszoklasistów na spotkanie organizacyjne , a naszych nowych Uczniów na spotkanie adaptacyjne. W wakacje pojawi się również lista wyprawkowa. Prosimy o śledzenie strony naszej szkoły :)

 

 

Serdecznie Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły oraz zasadami rekrutacji!

 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku "Dzień z życia naszej szkoły" ❤️

https://www.youtube.com/watch?v=cK5F5_rgC_Y&t=12s

  

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Od 21 marca do 27 kwietnia z wypełnionymi wnioskami zapraszamy do sekretariatu szkoły w godz.: 10:00-15:00.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:  

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż nasz obwód to następujące ulice:

Batalionów Chłopskich, Dywizji Kościuszkowskiej, gen. J. Hallera, Kaczewska, Kopernika od numeru 56 parzyste wzwyż i od 61 numery nieparzyste wzwyż, Korczaka od 1 do 22, Legionów od 100-106 parzyste i 101 do 119 numery nieparzyste, Lutycka, M. Mokwy, Nocznickiego, Okrętowa, Redłowska od 34 numery parzyste wzwyż i od 37 numery nieparzyste wzwyż, Senatorska, Skośna, Stoczniowców, F. Suchanka, W. Szczeblewskiego, Wojewódzka.

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną TUTAJ. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.L.p.                   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
        rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
       uzupełniającym
  1                            2                    3                    4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 21 marca
do 27 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
od 6 czerwca                          do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

 
 Przeprowadzenie sprawdzianu  
 predyspozycji językowych.
od 29 kwietnia
do 16 maja 2022 r.
 

29 kwietnia 2022 r.
od 27 czerwca
do 30 czerwca 2022 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
13 maja 2022 r.
o godz. 12.00
 


6 maja 2022 r.
o godz. 12.00
6 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych.
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych.
20 maja 2022 r.         
o godz. 12.00

 

13 maja 2022 r.
o godz. 12.00

13 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 20 maja
do 27 maja 2022 r.
 od 13 lipca                    
 do 20 lipca 2022 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych.
 

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych.
3 czerwca 2022 r.                   o godz. 12.00
 

20 maja 2022 r.
o godz. 12.00
22 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.                     x 31 sierpnia 2022 r.
o godz. 12.00


Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 

  1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
  2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
  3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
  5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
  7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
  8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

 

 

Zapraszamy na spacer po naszej szkole:

/kliknij w zdjęcie/

 

Zwykły dzień w niezwykłej szkole:

/kliknij w okna/