Wyprawka dla ucznia klasy I w roku szkolnym 2023/2024

 1. Zeszyty
 • Edukacja matematyczna – zeszyt w kratkę 16-kartkowy
 • Edukacja polonistyczna – zeszyt w trzy linie 16-kartkowy (z kolorowymi liniami bez marginesu)
 • Edukacja przyrodnicza – zeszyt gładki 32-kartkowy

 

 1. Piórnik wyposażony w następujące przybory
 • 2 zatemperowane ołówki grube
 • Gumka, temperówka zamykana
 • Kredki ołówkowe grube
 • Klej biały w sztywcie glue stick
 • Nożyczki
 • Linijka 15-20 cm

 

 1. Materiały na zajęcia plastyczne I techniczne
 • Ryza białego i kolorowego papieru
 • 1 blok techniczny biały i 1 blok techniczny kolorowy A4
 • Platelina – 1 paczka naturalne kolory
 • Wycinanka (naturalne kolory)
 • Farby plakatowe 12 kolorów
 • Pędzel gruby i cienki
 • Kredki pastelowe
 • Zestaw bibuły karbowanej
 • Teczka z gumką
 • Notesik przeznaczony na informacje

 

 1. Strój gimnastyczny podpisany w worku
 • Biała koszulka z krótki rękawem, spodenki oraz obuwie sporotowe (antypoślizogowe) z białą podeszwą

 

 1. Dodatkowo należy zakupić:
 • 1 paczka chusteczek higienicznych
 • 1 paczka chusteczek nawilżających
 • Obuwie zmienne w worku. Nie ma konieczności zakupu dodatkowcych butów na wychowanie fizyczne.

Podręczniki i ćwiczenia (z wyjątkiem religii) są bezpłatne. Dzieci otrzymają je w szkole w pierwszym tygodniu nauki. Prosimy o obłożenie i podpisanie podręczników, ćwiczeń, zeszytów. Wyprawkę ucznia należy przynieść do klasy pierwszej w pierwszym tygodniu nauki. Informacja dotycząca podręczników do religii będzie podana na początku września. Przybory plasteczne również prosimy o podpisanie.

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2023/2024

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta

Gdyni, terminami postępowania rekrutacyjnego oraz terminami

postępowania uzupełniającego na rok szkolny

2023/2024. 

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w poniższym linku

oraz tabeli poniżej:

 

images/dokumenty/zarzdzenie_Prezydenta_Miasta_Gdyni.pdf

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 53 w Gdyni:

images/dokumenty/wniosek-kl-pierwsza53-2023.pdf

 

Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkoły:

images/dokumenty/Zaacznik-dla-kandydatw-spoza-obwodu53-2023-2.pdf 

 

Potwierdzenie woli zapisu do klasy pierwszej: 

 potwierdzenie woli.pdf

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.L.p.                   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
 rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
  1                            2                    3                    4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20 marca

do 20 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

od 6 czerwca

do 20 czerwca 2023 r.

do godz. 15:00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

od 24 kwietnia  

do 27 kwietnia 2023 r.
 

 

od 26 czerwca

do 28 czerwca 2023 r.

 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.


8 maja 2023 r.

o godz. 12.00

30 czerwca 2023 r.

o godz. 12.00

4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych.
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych.

10 maja 2023 r.

o godz. 12.00

5 lipca 2023 r.

o godz. 12.00

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 15 maja 2023 r.

   do 10 lipca 2023 r.

6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.
 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych.


17 maja 2023 r.

o godz. 12.00

12 lipca 2023 r.

o godz. 12.00

7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.                     x

31 sierpnia 2023 r.

o godz. 12.00


Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
 7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
 8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż nasz obwód to następujące ulice:

Batalionów Chłopskich, Dywizji Kościuszkowskiej, gen. J. Hallera, Kaczewska, Kopernika od numeru 56 parzyste wzwyż i od 61 numery nieparzyste wzwyż, Korczaka od 1 do 22, Legionów od 100-106 parzyste i 101 do 119 numery nieparzyste, Lutycka, M. Mokwy, Nocznickiego, Okrętowa, Redłowska od 34 numery parzyste wzwyż i od 37 numery nieparzyste wzwyż, Senatorska, Skośna, Stoczniowców, F. Suchanka, W. Szczeblewskiego, Wojewódzka.

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną TUTAJ.