SZANOWNI

 RODZICE, NAUCZYCIELE, PRZYJACIELE

    ZSO NR 6 W GDYNI

 

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY

   WSZYSTKIM ZA WPŁATY NA NASZĄ SZKOŁĘ

1,5%

 Z PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2022.

 

    NA KONTO RADY RODZICÓW WPŁYNĘŁO:

                            7894,80 ZŁ                                      

 

                                       RADA RODZICÓW

 

 

 

 

 

Rada Rodziców na swoim pierwszym zebraniu wybrała Zarząd Rady i Komisję Rewizyjną: 

                        ZARZĄD RADY RODZICÓW 2023/2024

1.       Przewodnicząca:  Sylwia Śliwicka   4a  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  tel. 600-808-888

2.       Vice przewodniczący:           Magdalena Ziniewicz 4c

3.       Skarbnik:                              Anna Kaczyńska 6b    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4.       Sekretarz:                             Sylwia Śliwicka 5a

 

KOMISJA REWIZYJNA  

1.       Karol Frankowsk 4b

2.       Weronika Jabczyńska 1b

 

Rada Rodziców stanowi ważny filar wspierający działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną naszej szkoły. Czynny udział rodziców w procesie nauczania, kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej. Ponadto Rada Rodziców finansuje nagrody w licznych szkolnych konkursach oraz dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, współorganizuje szkolne imprezy (festyny, Dzień Dziecka itd.), wyposaża szkołę w pomoce dydaktyczne.

Rada Rodziców wspiera różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich rodziców, za które z góry dziękujemy!

 
 
 
 
Szanowni Rodzice,
 
W nadchodzącym roku szkolnym kontynuujemy ubezpieczenie naszych dzieci w Allianz (dawna Aviva), poniżej podajemy link do ubezpieczenia NNW szkolnego dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni:
 
 
Ochrona rozpoczyna się od 01.09.2023 . Dzieci zapisywać  rodzice mogą od dzisiaj do końca września.
 
Zakres i składka znajdują się w ulotce .
 
W tym roku warianty są tak skonstruowane , że im wyższa suma ubezpieczenia tym też szerszy zakres.
 
Po wejściu w link pojawią się do wyboru cztery warianty , przy każdym zdarzeniu po naciśnięciu w literkę "i" rozwinie się informacja.
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie aktywności sportowe, łącznie z wyczynowym uprawianiem sportu. Jedynie wykluczone jest zawodowe uprawianie sportu.
Można zapisywać dzieci od 0 do 25 lat, również młodsze rodzeństwo oraz studiujące rodzeństwo.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z naszą agentką
Panią Barbarą Szpakowską 602-460-251 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Z wyrazami szacunku
 
Sylwia Śliwicka Rada Rodziców

 

 

Szanowni Państwo,  

Z ogromną przyjemnością Rada Rodziców informuje, że na Kiermaszu Świątecznym zebraliśmy:

 11 817,56 zł

Wszystkim bardzo dziękujemy za poświęcenie swojego wolnego czasu i przyjście na Kiermasz, za mile spędzony wspólnie czas, za wszystkie przepyszne wypieki te słodkie i te słone i za wszystkie wpłaty, dzięki którym wyposażymy salę gimnastyczną w ściankę wspinaczkową. 

Dziękujemy Dyrekcji i wszystkim pracownikom szkoły za pomoc w organizowaniu Kiermaszu i za obecność. 

Do zobaczenia w przyszłym roku!

 

Rada Rodziców

1%

WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW, PRACOWNIKÓW SZKOŁY I

DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO ZEBRANIA

Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO 7505,10 zł.

NA KONTO RADY RODZICÓW ZSO NR 6 WPŁYNIE 75% TEJ KWOTY

CZYLI 5628,90 zł

ZEBRANE PIENIĄDZE PRZEZNACZYMY NA NASZE DZIECI.

JESZCZE RAZ W IMIENIU RADY RODZICÓW SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

                                                                                           Sylwia Śliwicka RR

 

 
 
 
 
Prosimy, aby o nas pamiętać, przy rozliczaniu PIT❤️ Ważne! Uległy numery pozycji do PIT do 1% na naszą szkołę.
  
 

 

Numer konta Rady Rodziców przy ZSO nr 6:

PKO BANK POLSKI

22 1440 1026 0000 0000 1093 8414

 

Kontakt z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących,

Szkoły Podstawowej nr 53: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wniosek do Rady Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6

 w Gdynia przy ul Hallera 9

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 2016r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), ustawy z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - art. 84 ust. 1-2, Rada Rodziców uchwala, co następuje:                                                                                                  

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdynia przy ul Hallera 9.
 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkoły,
 5. Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,
 6. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,
 7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez
  to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza
  i skarbnika Rady Rodziców,
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców,
 9. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną Rady Rodziców,
 10. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,
 11. Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady

 

 • 2

 

 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

 1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego
  oraz Statutu,
 4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 6. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

 • 3

 

 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe.
 2. Zebranie Klasowe wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Klasową, składającą się z co najmniej 3 osób.
 3. Zebranie Klasowe, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Klasowej prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako Przewodniczący Zebrania Klasowego.
 4. Kandydatów do Rady Klasowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym.
  Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym należy dołączyć
  jej pisemną zgodę.
 5. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Klasowe wybiera, co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady klasowej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
 6. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście
  do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady Klasowej przewidzianych do wybrania.
 7. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Klasowe.
 8. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu oddziału szkolnego wybranym w tajnym głosowaniu , zwykłą większością  podczas Zebrania Klasowego.
 9. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego Zebrania Klasowego
  w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym,
  z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 2 – 8.

 

 • 4

 

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Pani dyrektor w terminie do 30 września danego roku.
 2. Prowadzący pierwsze spotkanie Rady zostaje wybierany w powszechnym głosowaniu z pośród członków Rady.
 1. Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym Rada wybiera w głosowaniu jawnym:
 2. Prezydium
 3. Komisję Rewizyjną

 

 1. W skład Prezydium, którego liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą:
 2. Przewodniczący
 3. Wiceprzewodniczący
 4. Sekretarz
 5. Skarbnik

 

 1. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą:
 2. Przewodniczący
 3. Sekretarz
 4. 1-3 Członków.

 

 • 5

 

 

 1. Prawa i obowiązki Przewodniczącego:
 2. zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców i Prezydium
 3. zdaje sprawozdania z pracy Prezydium i Rady Rodziców na ostatnim zebraniu Trójek Klasowych w danym roku szkolnym
 4. nadzoruje i kieruje praca Rady Rodziców i Prezydium
 5. ma prawo zgłaszania wniosków o odwołanie i powołanie członków Rady Rodziców
 6. ma prawo uczestniczyć w jawnej części Rady Pedagogicznej

 

 1. Prawa i obowiązki Sekretarza:
 2. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
 3. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców
 4. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium
 5. uczestniczy we wszystkich zebraniach lub organizuje zastępstwo
 6. prowadzi księgę protokołów Rady Rodziców i Prezydium
 7. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

 

 1. Prawa i obowiązki skarbnika:
 2. prowadzi działalności finansowo- gospodarczej Rady Rodziców
 3. dokonuje wpłat i wypłat z konta Rady Rodziców
 4. współpracuje z Komisją Rewizyjną

 

 1. Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców:
 2. członkowie maja obowiązek uczestniczyć w zebraniach Rady Rodziców
 3. członkowie Rady Rodziców maja obowiązek wykonywania uchwał zebrania oraz zdawania sprawozdań z ich wykonania
 4. dodatkowe prawa i obowiązki członków ustala się na zebraniu Rady Rodziców
 5. obowiązkiem bezwzględnym jest zachowanie klauzuli poufności

 

 1. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

 

 1. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
 2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 3. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

 

 1. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

 

 • 6

 

 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie
  z ich kompetencjami.
 2. Zebrania zwyczajne Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady
  oraz na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady
  w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne
  po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
 5. Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych określają
  te organy.
 6. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
 7. Zebrania Rady są protokołowane. Rady Klasowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.
 8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

 

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

 • 6

 

Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy Karta Nauczyciela 
i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

 

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. Formułowanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora
  oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,
 4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania,
 5. prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe),
 6. opiniowanie pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny na wniosek Dyrekcji (art. 6a ustawy Karta Nauczyciela),występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli,
 7. prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring) (art. 108a ustawy Prawo oświatowe),
 8. opiniowanie oceny dorobku zawodowego Nauczycieli za okres stażu (art. 9c ust 6 i ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela).
 9. wybór przedstawicieli rodziców do komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
 10. prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe,
 11. uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,
 12. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
 13. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

 

 • 7

 

Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami,
z wyłączeniem spraw wymienionych w § 6 ust. 3 pkt. 2, 5 – 13.

 

Do podstawowych zadań Prezydium należy:

 

 1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
 2. realizacja preliminarza Rady,
 3. wykonywanie uchwał Rady,
 4. koordynowanie prac Rad Klasowych,
 5. nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,
 6. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady

 

Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj Członkowie Prezydium: Przewodniczący lub Sekretarz oraz Skarbnik lub Wiceprzewodniczący.

 

 • 8

 

 •  Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 •  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium
  pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
 2. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
 4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
 5. Komisja Rewizyjna może działać poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej trzech osób, powoływanych na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Członkowie zespołu kontrolnego mają prawo żądania od Członków Prezydium i osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 7. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium, Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

 

 • 9

 

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Prezydium, na wniosek Przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

 

 • 10

 

 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 3. Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokołująca
  i Przewodniczący.
 4. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

 

Rozdział V

Organizacja pracy i zadań Rad Klasowych

 

 • 11

 

 1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
 2. Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok.
 3. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:
 4. Realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium w danej klasie,
 5. prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i nauczycieli,
 6. występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy nauczycieli i Dyrektora, do Rady  oraz opiniowanie projektów jej uchwał,
 7. informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej,
 8. zwoływanie Zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy
  lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców,
 9. składanie raz do roku sprawozdania ze swojej działalności przed rodzicami uczniów klasy.
 10. Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony Członek Rady Klasowej.

 

Rozdział VI

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 

 • 12
 1. Źródłem funduszy Rady są:

 

 1. dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
 2. dotacje,
 3. darowizny przekazane z innych źródeł,

 

 1. Fundusze, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami.

 

 1. Fundusze Rady mogą być gromadzona na subkoncie konta szkoły lub odrębnym koncie rady rodziców.
 2. Środki gromadzone w ramach rady rodziców, wpłaty tworzą jeden fundusz. Środki te nie mogą być w żadnym przypadku utożsamiane wydatkowo z konkretnym wpłacającym.
 3. Środki Rady Rodziców nie mogą zostać przeznaczone na bieżącą organizację pracy szkoły
 4. Środki Rady Rodziców mogą zostać przeznaczone na:
 5. wycieczki szkolne
 6. dopłaty lub fundowanie stypendiówo dla dzieci będących w trudnej sytuacji finansowej ,przeznaczonych na wycieczki szkolne, obiady, pomoce szkolenie etc...
 • Nagrody dla uczniów
 1. Imprezy szkolne
 2. inne (związane ze wspieraniem działalności statutowej)
 3. ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne

 

 1. Wydatkowanie środków dokonują służby szkolne na zasadach wskazanych przez Radę Rodziców.

 

 1. Pisemne wnioski na ustalonym formularzu o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

 

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna/Nauczyciele
 3. Wychowawcy klas
 4. Rady Oddziałowe
 5. Samorząd Uczniowski.
 6. Rodzice uczniów

 

 • 13

 

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.
 4. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania środków podejmuje Rada Rodziców podczas głosowania. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów.
 5. Prezydium dysponuje w sprawach pilnych kwotą do 300 zł bez zaciągania opinii całości Rady Rodziców.

 

 

 • 14

 

 1. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (DZ. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791,1089).

 

 

 • 15
 1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.