Przedstawiamy Państwu ofertę zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem organizacji zajęć oraz ich harmonogramem (poniżej). Zapraszamy do zapisów.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDYNI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


I. Zapisu ucznia na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel uczący przedmiotu w klasie ucznia na podstawie wyników nauczania i własnych obserwacji. Prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze informuje Rodzica lub opiekuna o skierowaniu dziecka na zajęcia przez dziennik elektroniczny.

II. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań)
1. Zapisy odbywają się przez dziennik elektroniczny bezpośrednio u prowadzącego zajęcia.
2. Rodzic dokonuje zapisu podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
3. Każde zajęcie ma limit miejsc. W przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc, zapisy odbędą się według kolejności zgłoszeń.

III. Harmonogram zapisywania na zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań):
1. Zapisy rozpoczynają się 20 września o godz. 15.00 i trwają do 25 września do godz. 12.00.
2. Do dnia 30 września do godz. 15.00 Rodzic otrzyma informację poprzez dziennik elektroniczny z potwierdzeniem przyjęcia ucznia na zajęcia lub odmowę w przypadku braku miejsc.
3. Zajęcia pozalekcyjne rozpoczną się 2 października 2023 roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Uczeń zapisany na zajęcia pozalekcyjne może być z nich usunięty, jeśli swoim zachowaniem utrudnia ich prowadzenie. Decyzję tę podejmuje prowadzący zajęcia po uprzednim powiadomieniu wychowawcy klasy ucznia oraz Rodziców dziecka.
2. W przypadku trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, zostaje ono wykreślone z listy uczestników.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDYNI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Oferta zajęć ---> kliknij w poniższy link:

Zajęcia pozalekcyjne

 

 O zajęciach prowadzonych przez nauczycieli specjalistów (np. Terapia pedagogiczna),  Rodzice uczniów do których są skierowane zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny.