Szanowni Państwo!

W ostatnim tygodniu wakacji zapraszamy Rodziców naszych przyszłorocznych zerówkowiczów na spotkanie organizacyjne , a naszych nowych Uczniów na spotkanie adaptacyjne. W wakacje pojawi się również lista wyprawkowa. Prosimy o śledzenie strony naszej szkoły :)

 

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE PROSIMY O ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA WOLI DO 25 KWIETNIA DO GODZ. 16:00 W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

DRUK POTWIERDZENIA DOSTEPNY TUTAJ

 

Rekrutacja do oddziału "0"

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 21 marca 2022 r. o godz. 10.00. i trwa do 01 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00

naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia 

 

Z wypełnionymi, wydrukowanymi wnioskami i kompletem dokumentów zapraszamy do sekretariatu szkoły w dniach 21.03-01.04.22

poniedziałek w godz. 13:30-15:30

wtorek w godz. 8:00- 10:30 i 13:30-15:30

środa w godz. 13:30-16:30

czwartek w godz.: 13:30-15:30

piątek w godz. 13:30-15:30

 

Rekrutacja obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie Wniosku i kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru.

Sposób wypełnienia wniosków: krok po kroku:

 • rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukują, podpisują, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru czyli znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie)
 • jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają ręcznie wydrukowany Wniosek, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru, gdzie Wniosek wprowadzi do systemu dyrektor placówki.
 • Druki Wniosków oraz oświadczeń potwierdzających wybór danego kryterium dostępne będą dla rodziców również w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/35, budynek A, I piętro pokój B 102, tel. 58 761 77  00).
 • rodzice mogą wskazać od 1 do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • placówki wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Wypełniony Wniosek (w formie wydruku komputerowego lub wypełniony odręcznie) należy podpisać i złożyć w formie papierowej lub wykonać do placówki pierwszego wyborudo wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • dyrektor placówki pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we Wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia. 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 • 18 marca 2022 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie, na której będzie prowadzona rekrutacja, 
 • 21 marca od godz. 10.00 do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • 28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym: 

 • 3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie, na której będzie prowadzona rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
 • od 6 czerwca od godz. 10.00 do 10 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • do 22 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • 24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • 31 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Rodzice mogą wybrać od jednej do trzech placówek. We wnioskach muszą określić, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.
 
O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne – na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, a w drugiej te ustalone przez samorząd.

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 
Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

Uwaga! O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń !!!

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

 1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,
 2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,
 3. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,
 4. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,
 5. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,
 6. w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorządy są:

Punkt 1:

 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę  podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),

Punkt 2:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym, oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP,

Punkt 3:

 • kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu,

Punkt 4:

 • oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się,

Punkt 5:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się,

Punkt 6:

 • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.