STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 W GDYNI

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017,
poz. 60 z późn. zm.)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn.
zm.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1534)


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§1


1. Szkoła Podstawowa nr 53 w Gdyni jest szkołą publiczną.
2. Siedziba szkoły: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 81-453 Gdynia.


§2


1. Organem prowadzącym jest Gmina Gdynia.
2. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
3. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne powoływane na podstawie zgody organu prowadzącego.


§3


1. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
2. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister
Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.


§4


1. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w klasach z programem innowacyjnym,
rozbudzającym otwartość i ciekawość młodego człowieka.
2. Szkoła może prowadzić, w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych, nauczanie
indywidualne, rewalidacyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze.
3. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów zgodnie z zapisami 105 ustawy – Prawo
Oświatowe oraz stołówkę, która raz dziennie zapewnia gorący posiłek.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły


§5


Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na
jej podstawie, a w szczególności:
1. Zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich
potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności
osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Stymuluje rozwój osobowości każdego ucznia, przygotowując go do aktywnego
i odpowiedzialnego udziału w życiu.
3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia
szkoły.
4. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i
kontynuowanie nauki.
5. Zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem wiedzy i
umiejętności poprzez prowadzenie:
1) zajęć logopedycznych,
2) zajęć wyrównawczych z j. polskiego i matematyki,
3) nauczania indywidualnego,
4) zajęć rewalidacyjnych,
5) terapii psychologicznej,
6) terapii pedagogicznej,
7) kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej.


§6


1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez realizację zadań ujętych w Programie
Wychowawczo - Profilaktycznym.
2. Realizując cele wychowawcze w szczególności kładzie nacisk na:
a) poszanowanie godności człowieka,
b) wychowanie w duchu tolerancji,
c) kształtowanie poczucia odpowiedzialności,
d) szacunku dla ojczyzny oraz polskiego dziedzictwa kulturowego,
e) dbałości o środowisko naturalne.


§7


1. Szkoła zapewnia warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i
fizycznego w zgodzie z potrzebami i możliwościami uczniów poprzez:
a) indywidualizację kształcenia w celu umożliwienia każdemu uczniowi zdobywanie aktualnej wiedzy
oraz odkrywanie i rozwijanie jego uzdolnień,
b) systematyczne podnoszenie poziomu nauczania,
c) upowszechnianie zasad tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
d) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
e) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
f) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska,
g) budzenie szacunku do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska,
h) rozwijanie samorządności,
i) możliwość uczestniczenia w szkoleniach i pracach na rzecz wolontariatu – za zgodą
rodziców/opiekunów prawnych.


§8


W zakresie działalności opiekuńczej szkoła w szczególności:
1. Udziela uczniom i ich rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
3. Otacza szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
4. Zapewnia opiekę uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych,
pozalekcyjnych i przerw.
5. Sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek,
organizowanych przez szkołę.
6. Zapewnia odpowiednie warunki do ochrony zdrowia poprzez opiekę pielęgniarską w
wyznaczonych dniach i godzinach oraz stomatologiczną po wyrażeniu zgody przez
rodzica/opiekuna prawnego.
7. Umożliwia uczniom korzystanie ze świetlicy i obiadów.


Rozdział 3
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów


§9


Szkoła realizuje szczegółowe zasady systemu oceniania określone w Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania.
Stan prawny 18. 08. 2021 r.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach
w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak
powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu
ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
3. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe
postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania.
4. Wymagania edukacyjne i procedury informowania rodziców i uczniów
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o
wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej o
kryteriach oceniania zachowania.
2. Uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych na poszczególnych zajęciach, przez
nauczyciela prowadzącego te zajęcia, a rodzice od wychowawcy oddziału na pierwszym w
danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.
3. Wychowawca na lekcji wychowawczej informuje uczniów o kryteriach oceniania zachowania
oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, a rodziców na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z
rodzicami.
4. Podstawowym dokumentem służącym do informowania rodziców o bieżących i okresowych
wynikach w nauce, zachowaniu oraz innych sprawach dotyczących funkcjonowania dziecka
w szkole jest e-dziennik oraz karty obserwacji w przypadku klas 1-3
5. Inne sposoby przekazywania informacji:
1) zebrania z rodzicami w formie stacjonarnej lub on-line – według ustalonego na początku każdego
roku szkolnego kalendarium;
2) indywidualne spotkania z rodzicami w zależności od potrzeb;
3) rozmowa telefoniczna;
4) pisma urzędowe;
5) strona internetowa szkoły, e- mail;
6) gabloty informacyjne przy głównym wejściu szkoły;
7) korzystanie z dokumentów wewnątrzszkolnych w centrum informacji szkoły (biblioteka).
6. Rodzice uczniów są zobowiązani do bieżącej kontroli e-dziennika oraz potwierdzania swoim
podpisem faktu zapoznania się z pracą pisemną.
5. Jawność ocen
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
2. Na prośbę/wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę w formie ustnej lub pisemnej.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom /prawnym opiekunom na terenie
szkoły.
4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu nie później niż na
pierwszych zajęciach z danego przedmiotu po terminie ich sprawdzenia. Uczeń ma prawo
wykonać zdjęcie/kopię otrzymanej pracy.
5. Rodzice otrzymują do wglądu prace pisemne w czasie indywidualnych spotkań z
nauczycielem.
6. Nauczyciel przechowuje prace pisemne w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego.
7. W klasach I-III sprawdziany są udostępniane na 3 dni i po tym czasie powinny wrócić do
nauczyciela.
6. Zasady oceniania
1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie półrocza zaplanować sposoby i formy
oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce.
2. W klasach I-III podsumowanie wyników nauczania dokonywane jest dwa razy w ciągu roku
szkolnego. Raz w ciągu każdego półrocza rodzice mają wgląd w karty obserwacji.
3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w każdym półroczu bez ponoszenia
konsekwencji - zasady zgłaszania nieprzygotowań oraz liczba zgłoszeń zostają ustalone z
nauczycielem na początku roku zgodnie z Ocenianiem Przedmiotowym.
4. Ocenę do e-dziennika nauczyciel jest obowiązany wpisać w dniu jej wystawienia, z wyjątkiem
sytuacji niezależnych od nauczyciela (problemy techniczne związane ze sprzętem).
5. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za wypowiedzi ustne, prace pisemne i działania twórcze.
6. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala z nim termin i sposób
wyrównania zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia.
7. Uczeń może poprawiać oceną w formie i terminie ustalonym z nauczycielem danego
7. Obniżenie wymagań edukacyjnych.
1. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o
specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
d) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole- na
podstawie tego rozpoznania;
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
2. Nauczyciel o uzdolnieniach i osiągnięciach lub trudnościach w nauce i zachowaniu informuje ucznia i
rodziców na bieżąco, dokonując wpisu do e-dziennika oraz podczas zebrań i spotkań indywidualnych
(konsultacji).
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:
a) w pracach pisemnych wpisuje komentarz ze wskazaniem liczby punktów;
b) w przypadku odpowiedzi ustnej i pozostałych form oceniania wskazuje mocne i słabe strony
odpowiedzi, pracy, sposób poprawy i wskazówki do dalszego rozwoju.
8. Zwolnienie z zajęć ze względów zdrowotnych
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie zaświadczenia o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia tych ćwiczeń wydanego przez lekarza, na czas określony.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
informatyki, na podstawie zaświadczenia o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanego przez lekarza, na czas określony.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie
semestralnej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z
wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego nowożytnego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
9. Ocenianie bieżące w klasach 1-3 i IV-VIII.
1. W szkole obowiązują następujące kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:
1) w klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne mają formę oceny opisowej, (poza
ocenianiem religii i etyki) określają poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i realizowanym
programie nauczania;
2) ocenianie bieżące ucznia w klasach I - III prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie
obserwacji ucznia, wyników jego prac pisemnych, odpowiedzi ustnych i innych form aktywności,
informacje gromadzone są w: a) dokumentacji wychowawcy, b) kartach obserwacji, c) zbiorach
wytworów ucznia ( np. tygodniówkach, pracach klasowych, kartkówkach i inne)
2. Ocenianie w klasach I – III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie
rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach.
3. Od klasy IV nauczyciel ocenia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, uwzględniając różne formy pracy:
a) odpowiedzi ustne,
b) prace pisemne: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe i inne
c) samodzielną pracę na lekcji,
d) pracę w grupie,
e) prace artystyczne i techniczne,
f) ćwiczenia ruchowe,
g) wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych,
h) aktywność na zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach przedmiotowych, zawodach
sportowych itp.,
i) prace dodatkowe,
j) udział ucznia w zawodach,
4. Częstotliwość oceniania polega na:
a) bieżącym ocenianiu w trakcie lekcji,
b) ocenianiu po omówieniu działu programowego,
c) ocenianiu na koniec okresu i roku szkolnego,
d) każdy uczeń ma prawo uzyskać co najmniej trzy oceny w ciągu jednego okresu (w miarę
możliwości jedną ocenę w ciągu miesiąca),
5. Nauczyciel może zorganizować następujące prace pisemne:
a) kartkówkę – z trzech ostatnich lekcji, nie dłuższą niż 10 minut, nie musi być zapowiedziana, wyjątek
stanowi klasa czwarta ( kartkówkę wpisuje nauczyciel do dziennika elektronicznego)
b) sprawdzian, pracę klasową, test – nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem powiadamia uczniów,
wpisując do dziennika elektronicznego
c) w ciągu tygodnia mogą być nie więcej niż trzy prace klasowe - testy .
6. Nauczyciel prace pisemne odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
7. Uczeń wracający po dłuższej nieobecności (powyżej dwóch tygodni), ma prawo być
nieprzygotowanym do zajęć edukacyjnych i prac pisemnych (po uzgodnieniu terminu z nauczycielem
uczącym uczeń nadrabia zaległości).
8. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek napisać pracę po powrocie do szkoły w
terminie do 2 tygodni lub w terminie ustalonym przez nauczyciela.
9. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić prace pisemne w ciągu dwóch tygodni
i poinformować uczniów o uzyskanych ocenach.
10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom,
nauczyciel przedmiotu omawia pisemne prace uczniów na swojej lekcji, uczeń ma prawo zrobić zdjęcie
pracy.
11. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego.
12. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianów i prac
klasowych oraz testów w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (w ciągu dwóch tygodni od
uzyskania oceny), a w przypadku ocen wyższych może poprawić ocenę raz w okresie (w dzienniku
wpisuje się obok oceny pierwszej ocenę poprawioną, ale tylko wyższą).
13. Po uzgodnieniu terminu z nauczycielem uczeń może dokonać poprawy oceny również z
pozostałych form oceniania.
14. W ciągu okresu uczeń ma prawo dwukrotnie nie odrobić pracy domowej (za każdy kolejny brak
otrzymuje ocenę niedostateczną).
15. W klasach czwartych przez pierwsze trzy tygodnie nauczyciel stawia oceny na życzenie ucznia.
16. Uczeń który w trakcie pisania sprawdzianu lub kartkówki korzysta z niedozwolonych przez
nauczyciela pomocy, otrzymuje z pracy ocenę niedostateczną. Te same zasady odnoszą się do
pisemnych prac domowych ( korzystanie z wytworów pracy innych osób).
17. Przy pracach pisemnych (testy, praca klasowa, sprawdziany, kartkówki) stosuje się procentowe
obliczanie punktów z przypisanymi stopniami:
96%-100% - celujący (6)
85% – 95% bardzo dobry (5)
68 – 84% dobry (4)
50 – 67% - dostateczny (3)
30 – 49% - dopuszczający (2)
0 – 29% - niedostateczny (1)
Skala ocen % dla uczniów posiadających opinię i orzeczenie PPP
90– 100% - celujący (6)
80– 89% - bardzo dobry (5)
60– 79% - dobry (4)
40– 59% - dostateczny (3)
20– 39% - dopuszczający (2)
0– 19% - niedostateczny (1)
18. Pracom pisemnym przyporządkowana jest średnia ważona, którą oblicza e-dziennik. Wagi są
wyświetlane przy ocenach w e-dzienniku. Wagi ocen są jednakowe dla poszczególnych przedmiotów:
a. praca klasowa,/sprawdzian/test/dyktando ma wagę równą 5,
b. sukces w konkursie ma wagę 5,
c. kartkówka/odpowiedź ustna/recytacja/wypracowanie ma wagę równą 4
d. słuchanie/czytanie ze zrozumieniem( dotyczy j. obcych) ma wagę 4,
e. praca metodą projektu ma wagę 4,
f. reprezentowanie szkoły ( uroczystości, zawody) ma wagę 4,
g. czytanie fonetyczne( dotyczy j. obcych) ma wagę 3,
h. praca domowa/zadania praktyczne/ prezentacja/referat ma wagę 3,
i. aktywność/praca na lekcji/praca w grupie/przygotowanie do lekcji ma wagę 2.
19. Średnia ocen zależy od wagi poszczególnych ocen.
20. W klasach IV-VIII uczeń może poprawić oceny (1,2,3)ze sprawdzianów i prac klasowych; wpisane
do dziennika są obie oceny, lecz liczona do średniej jest tylko lepsza ocena.
10. Kryteria ogólne na poszczególne oceny.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań na
poszczególne stopnie szkolne:
1) stopień celujący – otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne
uzdolnienia /główne i pierwszorzędne kryterium przy ustaleniu oceny/; b) w czasie lekcji biegle
posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;
2) stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który: a) opanował w dużym zakresie wiadomości i
umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie; b) sprawnie posługuje się
zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i
praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry – otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności
określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym
podstawowe wymagania zawarte w programie; b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
4) stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który: a) opanował podstawowe wiadomości i
umiejętności określone programem nauczania w danej klasie konieczne do dalszego kształcenia;
5) stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu podstawowych
wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie
przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu
dalszej nauki; z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych; b) wykonuje zadania teoretyczne i
praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;
6) stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który: a) nie spełnia wymagań wyżej
wymienionych kryteriów ocen pozytywnych (czyli uczeń nie opanował wiadomości zawartych w
podstawie programowej nauczania dla danej klasy, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy, b) nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie
pracuje na lekcji, nie korzysta ze źródeł informacji nawet przy pomocy nauczyciela).
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki , plastyki należy w
szczególności brać pod uwagę zaangażowanie, przygotowanie do lekcji i wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
11. Ocenianie zachowania w klasach 1-3.
1. Ocena zachowania ma charakter opisowy.
2. Ocenę zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając:
a. opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia,
b. opinię pracowników szkoły,
c. opinię pedagoga i psychologa szkolnego.
1. Przy formułowaniu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia podczas
zajęć edukacyjnych w szkole i poza szkołą, podczas wyjść, wycieczek i zielonych szkół oraz
gotowość ucznia do poprawy swojego zachowania.
2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy
programowo wyższej.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia następujące
obszary zachowania:
a. zachowanie ucznia na lekcji
b. udział ucznia w życiu klasy i szkoły
c. umiejętność funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej
d. dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia
e. wypełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia
f. kultura osobista i postawa ucznia
g. rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia poprzez samodoskonalenie.
12. Ocenianie zachowania w klasach IV-VIII.
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli
oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków przyjętych w Statucie Szkoły w szczególności:
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c. dbałość o dobro i tradycje szkoły;
d. dbałość o piękno mowy ojczystej;
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią;
g. okazywanie szacunku innym osobom;
h. respektowanie zasad savior-vivre
i. dbałość o estetykę ubioru codziennego (strój powinien zakrywać ramiona i brzuch, włosy nie
mogą być farbowane, a fryzura nie może utrudniać pracy na zajęciach);
j. dbałość o właściwy strój na zajęciach wychowania fizycznego, w tym również na basen;
k. dbałość o to, aby biżuteria nie zagrażała bezpieczeństwu ucznia (nie należy nosić długich
kolczyków, długich łańcuszków i innych wisiorków);
l. dbałość o higienę osobistą (konieczność zmiany obuwia na terenie szkoły);
m. przychodzenie w stroju galowym na uroczystości szkolne, zwłaszcza w dniu rozpoczęcia i
zakończenia roku szkolnego, na różnego rodzaju apele, konkursy;
2. W klasach IV-VIII oceną wyjściową jest ocena dobra. Śródroczną, roczną, końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe otrzymuje uczeń, który: zna i przestrzega Statut Szkoły, dba o dobre imię szkoły,
prezentuje wzorową kulturę osobistą w Szkole i poza nią, dba o piękno mowy ojczystej, dba o
bezpieczeństwo własne oraz innych osób, okazuje szacunek innym osobom, jest uczciwy, koleżeński,
sprawiedliwy, opiekuńczy w stosunku do koleżanek i kolegów, jest pilny i systematyczny, wzorowo
wypełnia obowiązki, twórczo angażuje się w życie klasy i Szkoły, punktualnie i systematycznie
uczęszcza na zajęcia szkolne, aktywnie uczestniczy w zajęciach on-line, nie ma godzin
nieusprawiedliwionych,
2) bardzo dobre otrzymuje uczeń, który, zna i przestrzega Statutu Szkoły , wyróżnia się kulturą
osobistą, zawsze stosuje formy grzecznościowe, z życzliwością i odpowiedzialnie współpracuje z
innymi, dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, systematycznie pracuje, solidnie wykonuje
obowiązki, zgłasza się do pracy na rzecz klasy i Szkoły i bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych
zadań, punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, aktywnie uczestniczy w zajęciach
online, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
3) dobre otrzymuje uczeń, który okazuje szacunek innym osobom, stosuje formy grzecznościowe i
kulturalne słownictwo, dba o bezpieczeństwo własne i innych osób, w sytuacjach konfliktowych dąży
do zgody, na ogół przestrzega Statut Szkoły, ustalenia władz szkolnych, nauczycieli i Samorządu
Szkolnego, stara się angażować w życie klasy i Szkoły, systematycznie przygotowuje się do zajęć
lekcyjnych, stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach online, punktualnie i systematycznie uczęszcza
na zajęcia lekcyjne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
4) poprawne otrzymuje uczeń, który w stosunku do innych osób na ogół stosuje formy
grzecznościowe i kulturalne słownictwo, stara się okazywać szacunek innym osobom, dba o
bezpieczeństwo własne oraz innych osób, w sytuacjach konfliktowych nie unika odpowiedzialności,
stara się rozwiązywać spory bez agresji, stara się przestrzegać Statutu Szkoły, zachęcony stara się
angażować w życie klasy i Szkoły, stara się punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, ma godziny
nieusprawiedliwione
5) nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę co najmniej poprawną, przy
czym zakres i poziom uchybień nie jest duży.
6) naganne otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną przy czym zakres i
poziom uchybień jest bardzo duży
13. Zasady oceniania zachowania.
1.Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną, roczną, końcową ustala wychowawca klasy zgodnie z
następującą procedurą:
1) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia ogólnego lub indywidualnego nauczania
lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
2) wychowawca uwzględnia pisemną ocenę zachowania danego ucznia zaproponowaną przez każdego
z nauczycieli uczących w danej klasie i pedagoga szkolnego;
3) wychowawca zasięga opinii uczniów danej klasy w formie pisemnej oceny zgodnie z przyjętymi
kryteriami;
4) wychowawca uwzględnia opinię ucznia, którą uzyskuje w formie pisemnej samooceny;
5) wychowawca podaje uczniom przewidywane oceny na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. W wyjątkowych
przypadkach wychowawca może odstąpić od w/w procedury wnioskując do Rady Pedagogicznej o
zmianę przewidywanej oceny zachowania.
3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca wystawia ocenę
za pierwszy semestr;
4. Ocena końcoworoczna zachowania jest średnią ocen z I i II semestru, wskazaniem jest dziennik
elektroniczny. Informację o wyróżnieniach, pochwałach, upomnieniach, naganach dotyczących ucznia i
wpływających na zachowanie, mają prawo wpisywać: wychowawca, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły. Wszystkie informacje są podpisane i datowane. Ostatecznie o ocenie decyduje wychowawca z
uzasadnieniem.
5.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
6. O ocenie przewidywanej wychowawca informuje rodziców przez e-dziennik,
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia SP, u którego stwierdzono zaburzenia,
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
14. Klasyfikacja
1. W szkole przeprowadzana jest klasyfikacja: 1) śródroczna; 2) roczna.
2. Klasyfikacja śródroczna i roczna przeprowadzana jest zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
zamieszczanym na stronie internetowej szkoły.
3. Na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i
jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania w formie wpisu
do dziennika lekcyjnego.
4. O przewidywanym stopniu niedostatecznym należy powiadomić ucznia i jego rodziców na
miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
dokonując wpisu w dzienniku elektronicznym.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć
edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
7. Ocena proponowana na półrocze może zawierać + lub -.
8. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny zachowania wychowawca rozpoczyna od wystawienia
proponowanej oceny zachowania. O przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej
należy powiadomić ucznia i jego rodzica miesiąc przed śródrocznym lub rocznym
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, dokonując wpisu w dzienniku lekcyjnym.
W przypadku zmiany oceny pozytywnej na negatywną należy to zrobić niezwłocznie.
9. Począwszy od klasy IV wyróżnienie za naukę otrzymują ci uczniowie, którzy z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie.
10. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
11. Na klasyfikację końcową składają się: 1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
ustalone w klasie programowo najwyższej; 2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
12. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
13. W szkole obowiązują następujące warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania:
1) uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z pisemną prośbą o umożliwienie uczniowi
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz
zachowania.
2) uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zajęć
edukacyjnych, jeśli proponowana przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego
rodziców zaniżona, a w drugim okresie roku szkolnego uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych
z danego przedmiotu lub wykorzystał możliwość ich poprawy
3) ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu;
4) sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na daną ocenę, o
którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli
danego przedmiotu i umieszczonych na stronie internetowej szkoły;
5) sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć edukacyjnych: plastyka,
muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien
mieć formę ćwiczeń praktycznych;
6) pytania, ćwiczenia lub zadania praktyczne przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący
w porozumieniu z członkiem komisji, stopień trudności pytań lub ćwiczeń musi odpowiadać kryterium
stopnia, o który ubiega się uczeń;
7) warunkiem przystąpienia ucznia do sprawdzianu jest złożenie przez ucznia, jego rodziców bądź
wychowawcę oddziału u dyrektora szkoły pisemnej prośby (umotywowanego podania) w przeciągu 3
dni od podania proponowanej oceny;
8) sprawdzian będzie się odbywał nie później niż 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej;
9) do sprawdzianu dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie: a) dyrektor lub
wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji, b) nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych –
egzaminator, c) nauczyciel tych samych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych – członek komisji,
10) w sprawdzianie mogą również uczestniczyć bez prawa głosu: a) przedstawiciel rady rodziców – na
wniosek ucznia, b) doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora, c) wychowawca klasy,
11) ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
i jest ostateczna;
12) z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół;
13) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i notatkę z odpowiedzi;
14) uczeń do dnia ustalenia ostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (najpóźniej do 7 dni
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej) może starać się o uzyskanie wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z kryteriami zachowania;
15) w zależności od dalszego zachowania ucznia w okresie od dnia ustalenia proponowanej oceny
rocznej zachowania, ocena może ulec zmianie zgodnie z kryteriami oceniania zachowania;
16) uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z pisemnym wnioskiem o podwyższenie
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej;
17) ocena zachowania może zostać zmieniona w przypadku, gdy uczeń na piśmie złoży przekonujące
dowody spełnienia wymagań na ocenę, o którą wnioskuje, zgodnie z wymaganiami, o których mowa
w kryteriach oceniania zachowania;
18) wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład
której wchodzą: a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie, d) pedagog, e) przedstawiciel samorządu
uczniowskiego, f) przedstawiciel rady rodziców,
19) ustalona przez komisję roczna ocena zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny
ustalonej wcześniej;
20) z posiedzenia komisji sporządza się protokół;
21) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: a) uczniów nieklasyfikowanych z powodu
usprawiedliwionej nieobecności, b) uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności za zgodą rady pedagogicznej, c) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą, d)
ucznia realizującego indywidualny tok nauki,
22) ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem dotyczącym
oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
23) tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy;
24) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca
oceniania ucznia, jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom; dokumentację udostępnia do wglądu
wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.
25) egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej w ostatnim tygodniu ferii
letnich. Raz w ciągu danego etapu edukacyjnego RP uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia
może promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( albo z zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego) pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie
programowo wyższej.
15. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych:
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy lub egzaminy poprawkowe z tych zajęć.
2. Uczeń ma prawo ( nie obowiązek!) przystąpić do egzaminu poprawkowego wyłącznie na
podstawie podania złożonego do Dyrektora Szkoły przez rodzica lub prawnego opiekuna .
Rada Pedagogiczna nie ma kompetencji decydowania o przystąpieniu ucznia do egzaminu
poprawkowego.
3. Podanie , o którym mowa w pkt. 2 należy złożyć w Sekretariacie Szkoły najpóźniej w terminie
do trzech dni od dnia rocznej klasyfikacji.
4. Rezygnacja z prawa do egzaminu poprawkowego jest równoznaczna z powtarzaniem klasy.
5. Egzamin poprawkowy przysługuje także uczniowi, który przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego i otrzymał ocenę niedostateczną, pod warunkiem, że liczba egzaminów
poprawkowych tego ucznia nie przekroczy dwóch.
6. Niezgłoszenie się na egzamin klasyfikacyjny nie daje prawa do zdawania egzaminu
poprawkowego .
7. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić także uczeń będący w ostatniej klasie szkoły.
8. Uczeń klasy programowo najwyższej, który zda na ocenę pozytywną egzamin poprawkowy w
sierpniu, może samodzielnie poszukiwać szkół ponadpodstawowych, które będą skłonne
przyjąć go do klasy, lub zwrócić się z prośbą do kuratorium oświaty o wskazanie szkół
ponadpodstawowych, które dysponują wolnymi miejscami i do których może zostać przyjęty,
po przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty.
9. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po klasyfikacji rocznej, ale nie po klasyfikacji
śródrocznej.
11. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są w ostatnim tygodniu wakacji.
12. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
16. Forma egzaminu poprawkowego:
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a ocena z egzaminu
powinna odzwierciedlać wiedzę ucznia zaprezentowaną podczas obydwu tych części.
2. Wyjątek stanowi egzamin poprawkowy z: 1)plastyki, 2)muzyki, 3)zajęć artystycznych,
4)techniki / zajęć technicznych, 5)informatyki / zajęć komputerowych 6)wychowania
fizycznego, z których to zajęć egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Pytania egzaminacyjne zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem
poprawkowym.
4. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał danego przedmiotu z całego roku szkolnego.
5. Ocenianie na egzaminie poprawkowym.
6. Egzamin poprawkowy powinien umożliwiać zdającemu otrzymanie każdej oceny spośród
obowiązującej skali ocen, a nie tylko oceny dopuszczającej.
7. Zestaw pytań przygotowany przez nauczyciela na egzamin poprawkowy powinien obejmować
wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen
klasyfikacyjnych. Oznacza to, że stopień trudności pytań powinien być adekwatny do
kryteriów wymagań obowiązujących z danych zajęć edukacyjnych i umożliwiać uczniowi
uzyskanie każdej z ocen w obowiązującej skali ocen.
8. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego
9. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych ( w czerwcu).
10. O ustalonych terminach egzaminów Dyrektor Szkoły informuje pisemnie za pośrednictwem
Wychowawcy Klasy uczniów i jego Rodziców / Opiekunów Prawnych.
11. Nieobecności podczas egzaminów poprawkowych mogą być usprawiedliwione tylko na
podstawie zaświadczenia lekarskiego.
12. Zwolnienie lekarskie, o którym mowa powyżej należy przedłożyć w Sekretariacie Szkoły
najpóźniej w ciągu trzech dni od wyznaczonej pierwotnie daty egzaminu.
13. Komisja egzaminacyjna.
14. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 2) nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne
zajęcia edukacyjne.
15. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
16. Powołanie komisji egzaminacyjnej powinno mieć formę pisemną.
17. Protokół egzaminacyjny.
1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół , zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu poprawkowego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2. Do protokołu dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
3. Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18. Termin dodatkowy egzaminu.
1. W przypadku niezgłoszenia się ucznia na egzamin poprawkowy należy uzupełnić protokół
informacją o niezgłoszeniu się ucznia na egzamin, a następnie poczekać na usprawiedliwienie
nieobecności.
2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
Konsekwencje niezdania egzaminu poprawkowego
1. Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna.
2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.
3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem, że są one – zgodnie ze szkolnym planem nauczania – realizowane w klasie
programowo wyższej.
4. Warunkiem takiej promocji jest przystąpienie ucznia do egzaminu poprawkowego. Dopiero
przystąpienie do egzaminu i niezdanie go otwiera możliwość promowania z oceną
niedostateczną.
5. Świadectwo po egzaminie poprawkowym.
6. Uczniowi mającemu zaplanowany egzamin poprawkowy nie należy wydawać żadnego
świadectwa aż do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Uczeń zdający egzaminy
poprawkowe otrzymuje świadectwo po przystąpieniu do nich, o treści zależnej od ich wyników.
7. Na świadectwie nie zamieszcza się informacji o poprawce, a jedynie ocenę uzyskaną na
egzaminie.
8. Informacja o przystąpieniu i wyniku egzaminu poprawkowego znajdzie się natomiast w arkuszu
ocen ucznia.
9. W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu
klasyfikacyjnego albo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności po zakończeniu rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia
przez Radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników, odpowiednio, promocji albo klasyfikacji
i promocji tego ucznia.
10. Ocenę ustala komisja przeprowadzająca egzamin poprawkowy i jest ona ostateczna, nie
podlega zatwierdzaniu przez radę pedagogiczną.
11. Odwołanie od oceny z egzaminu klasyfikacyjnego.
12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
13. Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie
dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
14. W przypadku zastrzeżeń do oceny z egzaminu poprawkowego termin ich zgłoszenia wynosi
pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, dyrektor szkoły powołuje komisję, która
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję
jest ostateczna.


ROZDZIAŁ 4
Organy szkoły i ich kompetencje.


§10


1. Organami szkoły są:
2. Dyrektor
3. Rada Pedagogiczna
4. Rada Rodziców
5. Samorząd Uczniowski
6. Kompetencje dyrektora szkoły:
7. Dyrektor szkoły kieruje pracą nauczycieli, pracowników administracyjnych i technicznych.
W szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
szkoły,
- występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej,
2. Dyrektor powierza funkcje kierownicze w szkole i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej.
3. Ustala zakres czynności dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz egzekwuje
ich realizację.
4. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje szkołę
na zewnątrz.
5. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
6. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego.
7. Rozstrzyga wszystkie sytuacje problemowe i konfliktowe zgłoszone przez nauczycieli, uczniów
oraz ich rodziców.
8. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie.
9. Nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.
10. Przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej a w przypadkach uzasadnionych powierza tę
funkcję kompetentnej osobie wchodzącej w skład Rady Pedagogicznej.
11. Wstrzymuje uchwałę Rady Pedagogicznej niezgodną z przepisami prawa.
12. Na bieżąco współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
13. Dyrektor na bieżąco zapoznaje pracowników z nowymi, aktualnymi zarządzeniami MEN
i przepisami prawa oświatowego.
14. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:
15. a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
i promowania uczniów,
16. b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do
innych klas,
17. c) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
w obwodzie szkoły,
18. d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
19. Zastępca dyrektora.
20. W celu sprawnego kierowania szkołą dyrektor szkoły, zasięgając opinii organu prowadzącego
szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowisko wicedyrektora.
21. Dyrektor szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji wicedyrektora i informuje Radę
Pedagogiczną.


§11


Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające
ze statutu a w szczególności:
a) zatwierdza plan pracy szkoły,
b) podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji pedagogicznych,
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) opiniuje projekt organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych,
f) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
g) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
h) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
każdym okresie w celu klasyfikacji i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb.
3. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, przynajmniej 1/3 członków Rady
Pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę.
4. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut szkoły albo jego zmiany na posiedzeniu
plenarnym Rady Pedagogicznej.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Rady Pedagogicznej.
7. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane i podlegają tajemnicy służbowej.
8. Zasady i tryb pracy Rady Pedagogicznej, podejmowanie uchwał i wniosków zawarte są w
regulaminie pracy Rady Pedagogicznej.


§12


Rada Rodziców
1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym rodziców uczniów szkoły.
2. Może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego
i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw
szkoły.
3. Rada Rodziców ustala regulamin działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną
strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów. Regulamin nie może
być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i
opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo -Profilaktycznego,
b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
c) opiniowanie dni wolne od zajęć dydaktycznych,
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł –
wydatkowanie funduszy musi być zgodne z regulaminem wydatków Rady Rodziców i obowiązującym
prawem finansowym.


§13


Samorząd Uczniowski
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
a uczniowie jednej klasy tworzą Samorząd Klasowy.
2. Funkcję koordynatora samorządnej działalności uczniów w klasach, w sekcjach pełni Zarząd
Samorządu Uczniowskiego.
3. Ilość członków Zarządu i zasady wybierania organów Samorządu określa regulamin.
4. Regulamin i plan pracy opracowuje Zarząd Samorządu z uwzględnieniem oczekiwań
społeczności szkolnej oraz możliwości szkoły.
5. Dla zapewnienia współpracy Samorządu Uczniowskiego z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i Dyrekcją Szkoły, członkowie Samorządu wybierają w drodze wolnych wyborów dwóch
opiekunów spośród nauczycieli (kl. I-III i IV-VIII).
6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we
wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
7. Zarząd Samorządu Uczniowskiego współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,
utrzymuje stały kontakt z samorządami klasowymi i organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły.
8. Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele są zobowiązani do udzielania pomocy merytorycznej
Samorządowi.


§14


Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych
1. Wszystkie organy szkoły współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
kompetencji oraz prawa.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych
działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
4. Rodzice i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły.
5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
6. Dyrektor szkoły przyjmuje wszelkie wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych.
7. Dyrektor jest mediatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem a
kwestie sporne pomiędzy:
a) nauczycielami i rodzicami w drodze odwołań służbowych załatwia dyrektor szkoły, Rada
Pedagogiczna, organ prowadzący lub Kuratorium Oświaty,
b) między samorządem uczniowskim, Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną rozstrzyga dyrektor szkoły,
c) między rodzicami, nauczycielami a dyrektorem szkoły rozstrzyga rada pedagogiczna, organ
prowadzący szkołę lub Kuratorium Oświaty.


ROZDZIAŁ 5
Organizacja pracy szkoły


§15


Szkoła Podstawowa Nr 53 w Gdyni realizuje podstawę programową i programy nauczania. Kształcenie
oraz działalność wychowawczo-opiekuńczą szkoła realizuje w oparciu o zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
innowacje pedagogiczne i programy autorskie.


§16


Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział – klasa złożona z uczniów, którzy
w roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się:
1) Oddziały przedszkolne „0”realizujące program wychowania przedszkolnego na zasadach
określonych odrębnymi przepisami dla przedszkoli publicznych.
2) Klasy I - III realizujące innowacyjny program oparty na metodzie daltońskiej.
3) Klasy IV – VIII realizujące program nauczania zgodny z odpowiednim ramowym planem nauczania,
w tym oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim i sportowe.
a) rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych i sportowych odbywa się na podstawie odrębnego
postępowania rekrutacyjnego określonego w osobnym regulaminie.
Zasady prowadzenia religii etyki regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 marca
2014 rokua) lekcje religii i etyki są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów,
których rodzice zadeklarują to w formie oświadczenia pisemnego,
b) szkoła organizuje zajęcia z doradztwa zawodowego według własnego programu w wymiarze
określonym przez odrębne przepisy,
c) działania uczniów na rzecz wolontariatu mają charakter dobrowolny, są realizowane za zgodą
rodziców/opiekunów prawnych oraz koordynowane przez pedagoga szkolnego,
4) Szkoła obejmuje rejon szkolny określony orzeczeniem organizacyjnym i egzekwuje wypełnianie
obowiązku szkolnego. Zasady i tryb wypełniania przez uczniów obowiązku nauki określają odrębne
przepisy.
5) Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku Dz. U. Nr 83
z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 141 z 2009 roku Dz.U 2013 poz. 520 Dz. U z 2015 r. poz. 843
i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.


§17


1. Szkoła organizuje cykliczne spotkania z rodzicami uczniów wg rocznego harmonogramu.
2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i
letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.


§18


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 15 maja każdego
roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły
zatwierdza organ prowadzący szkołę oraz Kuratorium Oświaty.
2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się szczegółową liczbę pracowników szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów
nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć
ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Tygodniowy rozkład zajęć powinien być zaopiniowany
przez Radę Pedagogiczną.
4. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne
zajęcia. Szczegółowy rozkład zajęć w ciągu dnia ustala nauczyciel.
5. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo-lekcyjnym.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem klas I-III i kół zainteresowań, podczas których
nauczyciel może ustalić czas ich trwania nieprzekraczający 1 godziny, zachowując ogólny
tygodniowy czas pracy.
7. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25
uczniów.


§19


1. W szkole istnieje możliwość realizowania zajęć obowiązkowych poza systemem klasowolekcyjnym
w grupach międzyklasowych a także podczas wycieczek i zajęć pozalekcyjnych.
2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania obiadów.
3. Koszty żywienia pokrywają rodzice. W sytuacjach materialnie uzasadnionych, częściowo lub
całkowicie koszty żywienia pokrywa się z budżetu gminy poprzez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.


§20


Biblioteka
1. Biblioteka i czytelnia szkolna jest pracownią powołaną do realizacji zadań dydaktycznowychowawczych
szkoły, służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów i doskonaleniu
warsztatu pracy nauczyciela.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3. Do zadań biblioteki należy:
4. a) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych,
5. b) opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
6. c) udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu
oraz informowanie o zawartości zbiorów,
7. d) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów
nawyku czytania i uczenia się poprzez wystawki, konkursy, kiermasze, imprezy
okolicznościowe.
8. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu.
9. Zasady korzystania z wypożyczalni określa szczegółowo regulamin biblioteki.


§21


Świetlica
1) Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej
ze względu na:
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w szkole.
2) Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i
młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.
3) W przerwach świątecznych i w czasie ferii zimowych ,szkoła zapewnia opiekę dla co najmniej 10
uczniów.
4) Regulamin świetlicy przewiduje,zawieszenie ucznia w zajęciach świetlicowych w przypadku ,gdy
uczeń lub uczennica nie stosuje się do przepisów regulaminu świetlicy,ze szczególnym naciskiem na
zachowania agresywne, werbalne i fizyczne. W przypadku wyżej wymienionych zachowań ,zostaną
podjęte następujące działania:
a) nauczyciel świetlicy powiadamia wychowawcę
b) rodziców/opiekunów
c) dyrektora szkoły.
6) W sytuacji braku efektów podjętych wcześniej działań wychowawczych uczeń może zostać
zawieszony w zajęciach świetlicowych przez dyrektora szkoły.
7) Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin.


§22


Stołówka szkolna
1. Szkoła organizuje żywienie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
2. W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy, szkoła organizuje pomoc materialną
dla dzieci i młodzieży w formie posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej.
3. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej może być przyznana
pomoc socjalna w formie bezpłatnych obiadów wydawanych w stołówce szkolnej.
4. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkoły może być równa wysokości
kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez dyrektora szkoły.
5. Opłat dokonuje się w sekretariacie lub przelewem na konto szkoły od dnia 1 do 7 każdego
miesiąca za obiady w bieżącym miesiącu.
6. Kwalifikacji uczniów na dożywianie, w tym bezpłatne, dokonuje komisja Rady Pedagogicznej
powoływana przez dyrektora szkoły.
7. Zasady finansowania i organizacji żywienia w szkole regulują odrębne przepisy.


§23


Uroczystości szkolne odbywają się zgodnie z obowiązującym ceremoniałem.


§24


Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
Szkoła współpracuje z instytucjami i placówkami wspomagającymi szkołę w realizacji działań
wychowawczo-opiekuńczych:
1) W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
2) W zakresie działań prewencyjnych, interwencyjnych - pełnomocnik ds. nieletnich KP
w Gdyni, Straż Miejska.
3) W zakresie działań profilaktycznych -Zespół Kuratorów Rodzinnych Sądu Rejonowego
w Gdyni, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Centrum Zdrowia Psychicznego.
4) W zakresie pomocy materialnej uczniom i ich rodzicom - Miejski i Dzielnicowe Ośrodki Pomocy
Społecznej.


§25


Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności
innowacyjnej
1. Szkoła jest apolityczna, a zatem mogą na jej terenie działać stowarzyszenia i organizacje,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej szkoły.
2. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami, organizacjami, uczelniami, placówkami nauki
i kultury w zakresie działalności innowacyjnej.
3. Współpracę w wymienionymi w pkt 1 i 2 podmiotami szczegółowo określają odrębne
porozumienia o współpracy.


§26


Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo:
1. Kontroli podlegają przebywające na terenie szkoły osoby postronne.
2. W czasie trwania zajęć określonych szkolnym planem nauczania, uczniowie nie mogą
samowolnie opuszczać terenu szkoły, bez pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).
Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć organizowanych przez szkołę nadzór sprawują:
1) w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele przedmiotu lub wychowawcy,
2) podczas przerw – nauczyciele dyżurujący, zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycieli,
3) w czasie wycieczek – nauczyciele organizatorzy oraz osoby wspomagające, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
4) podczas pobytu w świetlicy oraz w czasie spożywania posiłków w stołówce – nauczyciele
dyżurujący,
5) w trakcie pobytu w bibliotece lub czytelni – nauczyciele bibliotekarze,
6) w czasie rekolekcji wielkopostnych – nauczyciele religii, nauczyciele przedmiotu i wychowawcy.


§27


Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do szkoły ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczne przybycie dziecka do szkoły i jego powrót do domu.


§28


Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia do realizacji zadań określonych w statucie szkoły.


§29


W drodze umów cywilno-prawnych szkoła udostępnia swoje pomieszczenia instytucjom zajmującym
się działalnością oświatową i gospodarczą.


§30


Szkoła może przyjmować słuchaczy wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne na podstawie
porozumienia między dyrekcją szkoły a władzami odpowiedniej uczelni.


§31


W klasach IV–VIII prowadzony jest przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie”. Rodzice (prawni
opiekunowie) potwierdzają na piśmie zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach.


ROZDZIAŁ 6
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły


§32


Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z nauczanymi
przedmiotami i są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich
opiece uczniów.
Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1. Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
2. Rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie z
zasadami współczesnej dydaktyki.
3. Prawidłowa realizacja programów nauczania.
4. Pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem.
5. Doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni.
6. Dbanie o poprawność językową własną i uczniów.
7. Stwarzanie uczniom szczególnie zdolnym możliwości do poszerzania wiedzy, rozwoju zdolności
i zainteresowań.
8. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu rozpoznania szczególnych uzdolnień ucznia lub
trudności w uczeniu się.
9. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń i trudności w nauce w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów.
10. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do
czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i lokalnej społeczności.
11. Dobra i życzliwa współpraca z rodzicami/ opiekunami uczniów.
12. Kształtowanie atmosfery dobrej pracy, koleżeństwa, życzliwości wśród uczniów
i pracowników.
13. Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedmiotu, zajęć dodatkowych
i pozalekcyjnych.
14. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
15. Ocenianie zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
16. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą
zespoły przedmiotowe, których pracą kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący
zespołu.


§33


Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach i oddziałach zerowych
wychowawcom klas i oddziałów. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
1. Tworzyć atmosferę wzajemnego zaufania, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów.
2. Otaczać indywidualną opieką i wspierać ucznia w pokonywaniu trudności.
3. Współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie oraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym
dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego.
4. Utrzymywać kontakt z rodzicami/ opiekunami uczniów, informować rodziców
o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz
organizować wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami
i dyrekcją szkoły.
5. Systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia
odpowiedzialności za własne czyny, wyrabiania pożądanych postaw społecznych
i obywatelskich.
6. Podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
7. Opracować treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
zgodne z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.
8. W sytuacjach trudnych ma prawo do korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w
szkole lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
9. Prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej
w klasie.


§34


Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny w szczególności za:
1. Dobór księgozbioru,
2. Za zabezpieczenie i utrzymanie księgozbioru w należytym stanie,
3. Za rozwój czytelnictwa,
4. Prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,
5. Organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły,
6. Organizuje konkursy i wystawy,
Szczegółowe zasady zawarte są w osobnym regulaminie.


§35


Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia uczestniczą w szerzeniu oświaty zdrowotnej
współpracując w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami oraz
terenowymi placówkami służby zdrowia.
Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister Zdrowia
i Opieki Społecznej.


§36


Pedagog i psycholog szkolny.
Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawują pedagog i psycholog szkolny, do
obowiązków których należy w szczególności:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych.
2. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym
odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
3. Udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym
indywidualny program lub tok nauki.
4. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej.
5. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
6. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami wspomagającymi działalność opiekuńczowychowawczą
szkoły oraz z instytucjami wspierającymi rodzinę.
7. Opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy.


§37


Pomoc nauczyciela
1. Pomoc dzieciom i uczniom w wykonywaniu czynności samoobsługowych, w tym korzystaniu z
toalety, dbaniu o higienę co wiąże się z koniecznością udania się z dzieckiem lub uczniem do toalet
(wyjścia poza salę lekcyjną). W tym czasie pracownik ten sprawuje opiekę nad dzieckiem i uczniem
zgodnie z zakresem swoich obowiązków i postanowieniami statutu (art. 98 ust.1 pkt 7 ustawy - Prawo
Oświatowe).


ROZDZIAŁ 7
Uczniowie szkoły


§38


1. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7
września 1991 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 250 i zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U 2013 poz.7) i Rozporządzenia MEN z dnia 30 lipca 2015
r. Dz. U. poz. 1202
a) Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci pięcioletnie.
b) Do szkoły uczęszczają uczniowie od szóstego do piętnastego roku życia.
c) Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz na prośbę rodziców, w miarę
wolnych miejsc, dzieci spoza obwodu szkoły.
Szkoła organizuje:
a) Obowiązkową naukę języka angielskiego od klasy pierwszej.
b) Naukę religii i etyki.
c) Zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.


§39


Prawa i obowiązki ucznia:
Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce.
3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz przed cyberprzemocą.
4. Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych.
5. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego.
6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.
7. Przynależności do organizacji działających w środowisku szkolnym.
8. Działań w zakresie wolontariatu .
9. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
10. Otrzymywania pomocy w wypadku trudnej sytuacji materialnej.
11. Korzystania:
a) z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki w określonych
godzinach i pod opieką nauczyciela,
b) ze świetlicy szkolnej,
c) sprzętu sportowego za zgodą i pod opieką nauczyciela,
d) nagród rzeczowych i upominków za osiągnięcia szkolne finansowanych przez Radę Rodziców SP 53
a przyznawanych decyzją Rady Pedagogicznej.


§40


1. Uczeń ma obowiązek:
2. Dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
klasy oraz szanowania i wzbogacania jej tradycji.
3. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, przygotowania się do
nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie.
4. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
5. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój osobisty.
6. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności: a) szanowania mienia
szkolnego, b) przestrzegania porządku szkolnego, dbania o ład i estetykę w pomieszczeniach i
otoczeniu szkoły,
7. Przebywania w budynku szkolnym aż do zakończenia lekcji.
8. Usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły (zwolnienie
lekarskie, zwolnienie od rodziców na piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny).
9. Dbania o schludny wygląd, stosowny strój oraz noszenia obuwia zmiennego.
10. Nieużywania telefonu komórkowego oraz urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody
nauczyciela. Dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły w czasie
przerw.
11. Właściwego, opartego na szacunku, tolerancji i poszanowaniu godności zachowania wobec
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.


§41


Nagrody i kary
1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
a) rzetelną naukę i pracę społeczną,
b) wzorową postawę,
c) wybitne osiągnięcia,
2. W szkole stosuje się poniższe rodzaje nagród:
a) pochwała wychowawcy wobec klasy,
b) pochwała dyrektora wobec klasy,
c) pochwała dyrektora wobec szkoły,
d) wyróżnienie wzorowych uczniów klas I-III nagrodą książkową, w klasach IV-VIII uzyskaniem
świadectwa z paskiem i nagrodą książkową po spełnieniu następujących warunków:
- uzyskanie w wyniku klasyfikacji średniej oceny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co
najmniej 4,75,
- uzyskania z zachowania wzorowej lub bardzo dobrej oceny,
3. Nagroda może mieć formę:
a) pochwały ustnej,
b) pochwały pisemnej w dzienniku elektronicznym,
c) nagrody rzeczowej lub książkowej,
d) uczestnictwa w imprezie grupowej (np. wycieczki, zabawy),
e) listu gratulacyjnego do rodziców,
4. Wniosek w sprawie przyznawania nagrody mogą składać:
a) nauczyciel, samorząd klasowy wspólnie z wychowawcą klasy,
b) organizacja uczniowska,
c) Rada Rodziców,
5. Rada Pedagogiczna, w zależności od możliwości finansowych, ma prawo przyznawać nagrody
rzeczowe i niematerialne dla uczniów klas I-VIII szczególnie wyróżniających się w nauce, zachowaniu i
pracy na rzecz szkoły przez cały okres pobytu w szkole.
6. Tryb postępowania w sprawie nagród:
a) rodzic/opiekun ma prawo odwołania się od nagrody do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, w
ciągu trzech dni od powiadomienia ucznia,
b) w wyniku odwołania nagroda może być utrzymana bądź zmieniona a decyzja zostanie przekazana
uczniowi oraz rodzicom/ opiekunom prawnym,
7. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły
a) upomnieniem wychowawcy,
b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
c) zastosowaniem środków wychowawczych nakładanych przez dyrektora takich jak: przeproszenie
pokrzywdzonego, wykonywanie zadań na rzecz szkoły,
d) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
e) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do udziału w reprezentowaniu szkoły
na zewnątrz,
f) ocenę naganną z zachowania za czyny zagrażające życiu i zdrowiu uczniów,
g) przesunięciem ucznia do innej klasy,
h) przesunięciem ucznia do innej szkoły podstawowej, jeśli nie jest w obwodzie szkoły i podlega
obowiązkowi szkolnemu, chyba, że ukończył 15 lat oraz kurator zwolnił go od spełnienia obowiązku
szkolnego,
8. Za zniszczenie mienia szkolnego uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą
odpowiedzialność materialną zgodnie z przepisami prawa.
9. Tryb postępowania w sprawie kar:
a) rodzic/opiekun ma prawo odwołania się od kary do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, w ciągu
trzech dni od powiadomienia ucznia,
b) w wyniku odwołania kara może być utrzymana, złagodzona lub uchylona,
c) szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o zastosowania
wobec niego kary,
19. Za zgodą Pomorskiego Kuratora Oświaty uczeń może być także ukarany przeniesieniem do innej
szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych. Zastosowanie tej kary następuje w
przypadkach, gdy: (art.98, ust.1, pkt 20)
a) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa,
b) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył w zajęciach
organizowanych przez Szkołę,
c) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz uniemożliwia
realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych szkoły.


ROZDZIAŁ 8
Dokumentacja i przebieg nauczania


§42


1. Szkoła prowadzi księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych
w obwodzie szkoły.
2. Szkoła prowadzi księgi uczniów.


§43


Szkoła prowadzi dokumentację zajęć edukacyjnych w postaci elektronicznej.


§44


1. Szkoła prowadzi dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Do dziennika dołączony jest program zajęć.
2. Szkoła prowadzi dziennik zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. Do dziennika
dołączony jest indywidualny program.


§45


1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki arkusz ocen.
2. Wpisów w arkuszu ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze ucznia,
dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów, protokołach Rady Pedagogicznej, informacji o
wyniku sprawdzianu. Arkusz ocen wypełnia wychowawca klasy.
3. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu szkoły jest uchwała Rady
Pedagogicznej.
4. Prowadzenie arkusza ocen regulują odrębne przepisy.


§46


Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami.


ROZDZIAŁ 9
PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, art. 127 ust. 19 pkt. 1 (Dz.U.2017)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)
- Statuty Szkoły Podstawowej nr 49 i 53
§ 1.
CELE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane w SP nr 53 i SP 49 ma na celu:
1) wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc dziecku niepełnosprawnemu lub
zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie,
2) stymulowanie rozwoju psychofizycznego i społeczno-emocjonalnego dziecka,
3) wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym poprzez kształtowanie postaw i zachowań
pożądanych w kontaktach rodzic/prawny opiekun – dziecko.
§ 2.
UCZESTNICY ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
Podstawą organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest:
1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię
psychologiczno - pedagogiczną.
§ 3.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
1) Nadzór nad organizacją i realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka sprawuje
Dyrektor ZSO nr 6
2) Opinie w sprawie objęcia dziecka zajęciami WWR przyjmowane są w terminie do 31 sierpnia
każdego roku kalendarzowego lub w terminie 30 dni od dnia uzyskania opinii.
3) Na mocy wydanej decyzji powołany zespół przygotowuje indywidualny program wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka i rodziny.
4) Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na podstawie zaleceń poradni
psychologiczno - pedagogicznej.
5) Zajęcia odbywają się zgodnie z ilością przyznanych godzin przez zespół WWR, według ustalonego
harmonogramu zajęć.
6) Zajęcia WWRD odbywają się każdego roku w terminie od 1.09. do końca roku szkolnego.
7) W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących
2 – 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
8) Harmonogram zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zgodny z organizacją danego
roku szkolnego.
9) Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego
rodziną.
10) Miejsce prowadzenia zajęć, a także formę ich realizacji ustala Dyrektor ZSO nr 6 w Gdyni, w
porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
11) Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dobrowolne i
nieodpłatne.
12) Członkowie zespołu wczesnego wspomagania pracujący z dzieckiem składa do Dyrektora Szkoły
pisemną ocenę efektywności działań 2 razy do roku.
§ 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ
W ZAJĘCIACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA
1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają prawo do:
a) udziału w zajęciach prowadzonych z ich dzieckiem,
b) rzetelnej informacji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
c) uzyskiwania informacji z zakresu pracy z dzieckiem przekazywanych im przez terapeutóww formie
instruktażu, porad, konsultacji,
d) udziału w zebraniach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
e) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących indywidualnego programu wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do:
a) przypilnowania systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach wczesnego
wspomagania,
b) w razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie
prowadzącego o nieobecności dziecka.
3. Ze względu na ustalony roczny harmonogram pracy Szkoły, nie jest możliwe przeprowadzenie zajęć
WWR w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach wynikającej z choroby lub innej okoliczności w
innym terminie, niż ten ustalony w porozumieniu z rodzicem i specjalistami pracującymi z dzieckiem
na początku roku szkolnego
4. Praca z dzieckiem w ramach WWR ustaje w przypadkach:
a) na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej przez rodziców/opiekunów u dyrektora szkoły,
b) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka przez kolejne 3 następujące po sobie zajęcia.
§ 5.
DOKUMENTACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
1. W skład dokumentacji dziecka objętego WWR wchodzi:
- opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- decyzja Dyrektora Szkoły o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,
- plan i harmonogram pracy z dzieckiem,
- indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju wraz z akceptacją dyrektora i rodzica,
- arkusz obserwacyjny,
- dzienniki zajęć potwierdzające pracę z dzieckiem,
- ocena skuteczności udzielanej dziecku pomocy - zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju podlegają
ewaluacji półrocznej i rocznej.
2. W skład dokumentacji zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzi:
- decyzja dyrektora placówki o powołaniu zespołu,
- sprawozdania z posiedzeń zespołu,
- procedura WWR,
- harmonogram organizacji pracy zespołu.


ROZDZIAŁ 10
Postanowienia końcowe


§47


1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
3. Statut niniejszy jest nadrzędnym aktem prawnym obowiązującym w Szkole Podstawowej nr
53 w Gdyni.
4. Zmiany w statucie szkoły zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


§48


Nowelizacja statutu następuje na wniosek Rady Pedagogicznej a zmiany są rejestrowane na końcu
statutu. Po trzech zmianach Rada Pedagogiczna w drodze uchwały upoważnia dyrektora do
przygotowania a następnie opublikowania tekstu jednolitego statutu szkoły.