Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6

w Gdyni

rok szkolny 2020/2021

 

1. Akty prawne

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania(Dz. U. z 2017r.poz. 1657).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r.poz. 1656).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym( Dz. U. z 2017r.poz. 1652).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017r.poz. 1651).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.z2017r.poz. 1643).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U.z2017r.poz. 1635).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ( Dz. U. z 2017r.poz. 1627).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U.z2017r.poz. 1616).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017r.poz. 1591).

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny ( Dz. U. 2017 poz. 1578)

 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego( Dz. U. 2017 poz. 1451)

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz. U. 2017 poz. 649.

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. 2017 poz. 356.

15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r.poz. 60).

16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59-art.26, art. 84 ust. 2 pkt. 1 i ust.3.

17. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej/art.48 ust.1, art. 53 ust.3, art.70 ust1, art.72.

18. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).

19. Karta Nauczyciela art.6.

20. Statut Szkoły.

21. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

22.Ustawa z24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2015 r. poz. 875).

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form pro-wadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.z 2015 r. poz. 1249).

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U z 2018 r. poz. 214)

 

 

1. Założenia programu.

 

Punktem wyjścia wszelkich działań wychowawczych i profilaktycznych na terenie szkoły jest rzetelna diagnoza potrzeb, problemów oraz rozpoznanie zagrożeń. Na podstawie tej diagnozy opracowano program wychowawczo-profilaktyczny, którego zadaniem będzie realizacją działań wychowawczych i profilaktycznych w bieżącym roku szkolnym.

 

Spełniając oczekiwania rodziców/opiekunów, uczniów i nauczycieli dotyczące wychowania oraz profilaktyki szkolnej, a także analizując sytuację wychowawczą w szkole i priorytety MEN na rok szkolny 2020/2021 wyłoniono następujące zagadnienia:

 

 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i wychowania sprzyjających rozwijaniu postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych, wynikających z praw człowieka i obywatela oraz zasad państwa prawa

 • wykorzystanie w procedurach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne wykorzystanie technologii cyfrowej

 • zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych

 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, wypływającej jednak z różnych źródeł, tradycji i świadomości obywatelskiej

 • wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw i respektowanie norm społecznych

 • kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji drugiego człowieka bez względu na jego płeć, wiek, rasę, religię, stan zdrowia, kulturę i inne

 • zachęcanie do twórczego i kreatywnego poznawania otaczającego świata

 • profilaktyka agresji w szkole i poza nią

 • propagowanie zdrowego stylu życia

 • profilaktyka uzależnień substancjami psychoaktywnymi

 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem działań związanych z COVID-19

   

2. Zagrożenia i czynniki chroniące.

 

Podstawą opracowania programu jest także analiza zagrożeń i czynników chroniących w procesie wychowania. Program uwzględnia integrację, współpracę i ustawiczną korelację oddziaływań wychowawczych i zapobiegawczych – wspólne działania wszystkich nauczycieli i rodziców/opiekunów.

 

Czynnikami chroniącymi są:

 • silna więź emocjonalna z rodzicami/opiekunami

 • przyjazna atmosfera w środowisku szkolnym i zainteresowanie nauką szkolną

 • poszanowanie norm, wartości i autorytetu, możliwość rozwijania zainteresowań i pasji

 • stwarzanie możliwości osiągania sukcesów, prawidłowa komunikacja potrzeb i problemów

 • postawa tolerancji wobec ludzi i innych ras i kultur oraz niepełnosprawnych

 • prawidłowe metody wychowawcze rodziców/opiekunów

 • zrozumienie i akceptacja wzajemna uczniów i nauczycieli

 • wsparcie specjalistów

   

Zagrożeniami są:

 

1. Indywidualne:

 • wczesne i uporczywe zachowania agresywne i przemocowe

 • akceptacja zachowań ryzykownych

 • wczesny kontakt z substancjami psychoaktywnymi

 • deficyty rozwojowe

 • buntowniczość i cechy temperamentu

 • w okresie dorastania szczególna podatność w zakresie psychologicznym i społecznym na szkodliwy wpływ grup rówieśniczych

   

2. Związane z grupą rówieśniczą:

 • przebywanie w grupach, które przejawiają zachowania negatywne

 • akceptacja zachowań negatywnych

 • odrzucenie przez rówieśników

   

3. Związane ze szkołą:

 • wcześnie pojawiające się niepowodzenia szkolne

 • brak zaangażowania w naukę szkolną i brak sukcesu w karierze szkolnej

 • negatywny stosunek do szkoły i nauczycieli

   

4. Związane z rodziną:

 • występowanie problemów alkoholowych lub innych dysfunkcji w rodzinie

 • niekonsekwentne lub zbyt surowe praktyki wychowawcze stosowane przez rodziców/opiekunów

 • konflikty w rodzinie, rozwód, choroba, śmierć w rodzinie

 • tolerowanie i akceptowanie przez rodziców/opiekunów negatywnych zachowań dzieci

   

3. Cele programu:

 

1. Kształtowanie u dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych oraz poszanowania polskiego dziedzictwa narodowego z jednoczesną świadomością jego złożoności i różnorodności

2. Otwarcie się na wartości kultury Europy i świata

3. Kształtowanie postaw tolerancyjnych oraz poczucia godności własnej osoby i godności drugiego człowieka

4. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

5. Wprowadzanie zasad i trybu zapobiegania zagrożeniu i rozprzestrzenianiu się

COVID-19

6. Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystania technologii informatycznej, urządzeń cyfrowych, świadomego korzystania z zasobów dostępnych w internecie, telewizji i telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników

7. Kształtowanie postawy odpowiedzialności na środowisko przyrodnicze

8. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole

9. Motywowanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia społecznego

10. Profilaktyka uzależnień

 

 

4. Metody realizacji zadań :

 

 • modelowanie zachowań przez wskazywanie właściwych postaw

 • oddziaływania werbalne (rozmowy, pogadanki, dyskusje, dzielenie się doświadczeniami)

 • projekcje filmów, przedstawień, spotów

 • zajęcia warsztatowe, gry i zabawy profilaktyczne

 • prowadzenie programów, kampanii i akcji profilaktycznych

   

5. Formy realizacji zadań:

 

 • zajęcia dla zespołów klasowych prowadzonych przez wychowawców i szkolnych specjalistów

 • zajęcia indywidualne prowadzone przez szkolnych specjalistów

 • spotkania z lekarzem i pielęgniarką

 • szkolenia dla rodziców i rady pedagogicznej

 • zajęcia socjoterapeutyczne

 • zajęcia prowadzone przez zewnętrznych specjalistów dla uczniów i rodziców/opiekunów

 • spotkania z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej

 

* Wszystkie metody i formy realizowane z ograniczeniami wynikającymi z aktualnych przepisów GIS-u dotyczących zagrożenia COVID-19

 

6. Realizacja Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

 

 

Zadanie

Sposoby realizacji:

Odpowiedzialni

Termin

Integracja

Warsztaty integracyjne na wszystkich poziomach SP.

Zasady funkcjonowania w reżimie sanitarnym.

psycholog,

pedagog,

wychowawca

wrzesień/

październik

Warsztaty„Przyjaciel potrzebny od zaraz”– kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw prospołecznych, uświadomienie im potrzeby przyjaźni, (na wszystkich poziomach SP).

psycholog,

pedagog,

wychowawca

wrzesień/

październik

Przeciwdziałanie

agresji i przemocy

w szkole

Warsztaty "Oswoić emocje"– zwiększenie wiedzy dziec na temat emocji oraz wykształcenie w nich umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami ( na wszystkich poziomach SP)

psycholog,

pedagog,

wychowawca

październik/

listopad

Warsztaty „Prawidłowa komunikacja”- dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji (na wszystkich poziomach SP)

psycholog,

pedagog,

wychowawca

listopad/

grudzień

Warsztaty„Kiedy dopada nas złość”- poznanie sposobów radzenia sobie ze złością (na wszystkich poziomach SP)

psycholog,

pedagog,

wychowawca

listopad/

grudzień

Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy agresji w szkole (na wszystkich poziomach SP)

nauczyciele,

pracownicy szkoły

cały rok szkolny

Uczenie szacunku do cudzej własności – przeciwdziałanie kradzieżom i niszczycielstwu.

wszyscy

pracownicy szkoły

cały rok szkolny

Zajęcia z przedstawicielami policji, straży miejskiej, odpowiedzialność prawna nieletnich

pedagog,

psycholog

wrzesień/ październik

Zajęcia sportowe jako forma propagowania zasad fair play, integracji uczniów i pozytywnego sposobu odreagowania stresu (na wszystkich poziomach SP

nauczyciele w-f we współpracy z pedagogiem, psychologiem, wychowawcami

cały rok

szkolny

Bieżąca współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

psycholog, pedagog,

wychowawcy

cały rok

szkolny

Profilaktyka

uzależnień

Działania profilaktyczno - wychowawcze dotyczące zagrożeń związanych z sięganiem po środki uzależniające (papierosy, e-papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki) - pogadanki na godzinach wychowawczych oraz indywidualne z uczniami (w przypadku zaistniałej potrzeby).

psycholog, pedagog,

wychowawcy

cały rok

szkolny

Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z massmediów i urządzeń elektronicznych (internetu, telewizji, gier komputerowych, telefonów komórkowych, tabletów) - rozmowy z uczniami prowadzone przez wychowawców i specjalistów.

psycholog, pedagog,

wychowawcy

cały rok

szkolny

Kształtowanie postawy asertywności - uczenie umiejętności konstruktywnego odmawiania w sytuacjach tego wymagających.

wychowawcy klas

cały rok

szkolny

Dostępność do różnych form pomocy – zwiększenie świadomości o miejscach i formach pomocy.

psycholog, pedagog

cały rok

szkolny,

w

szczególności

wrzesień/

październik

Pogadanka prowadzona w oddziałach „0” w ramach programu profilaktycznego „Cukierki” - dostarczenie podstawowej wiedzy na temat środków uzależniających

i zagrożeń z nimi związanych, np. uprowadzenia itp.

pedagog/

psycholog

styczeń/luty

Promowanie

zdrowego stylu życia

Programy i kampanie profilaktyczne realizowane przez pielęgniarkę szkolną we współpracy z przedstawicielem stosownych instytucji, a także nauczycielami wychowania fizycznego. Propagowanie szeroko pojętych postaw prozdrowotnych.

pielęgniarka,

nauczyciele w-f

cały rok

szkolny

Uczenie szacunku do własnego i cudzego ciała w klasach

pedagog

psycholog

listopad/

grudzień

Poszanowanie

i tolerancja dla

odmienności kultur,

zachowań i różnic

między ludźmi.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi w szczególności osób niepełnosprawnych bądź pochodzących z innego kręgu kulturowego (rozmowy indywidualne z uczniami / pogadanki w klasie – według potrzeb).

wszyscy nauczyciele

cały rok

szkolny

Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej”– zajęcia przybliżające uczniom kulturę wybranych krajów z różnych zakątków świata.

nauczyciele świetlicy

W ramach

projektu:

Świetlica szkolna –

przestrzenią dla

edukacji, rozwoju

i zabawy

październik/ listopad

Pogadanka "Jestem tolerancyjny"- podobieństwa i różnice wynikające z pochodzenia, koloru skóry, wyznania,

poglądów, niepełnosprawności.

pedagog, psycholog, nauczyciele

W ramach

projektu:

Świetlica szkolna –

przestrzenią dla

edukacji, rozwoju

i zabawy

wrzesień

Przeprowadzenie pogadanki z dziećmi na temat różnych kultur wraz z nauką podstawowych zwrotów w różnych językach.

Nauczyciele

W ramach

projektu:

Szkoła otwarta na

wielokulturowość

wrzesień

Kuchnie świata, czyli potrawy, które wyróżniają dane państwo”– prezentacja potraw z różnych stron świata i ich degustacja.

nauczyciele świetlicy

W ramach

projektu:

Szkoła otwarta na

wielokulturowość

wg potrzeb

Przewodnik po świecie”. Prezentacja najciekawszych miejsc turystycznych z różnych krajów.

nauczyciele świetlicy

W ramach

projektu:

Szkoła otwarta na

wielokulturowość

listopad

Opracowanie Tablicy Dobrego Wychowania

nauczyciele świetlicy

W ramach

projektu:

Świetlica szkolna –

przestrzenią dla

edukacji, rozwoju

i zabawy

październik/ listopad

Redukowanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji oraz kształtowanie postaw życzliwości i poszanowania innych.

wszyscy nauczyciele

cały rok

szkolny

Warsztaty „Znam swoją wartość”– rozwijanie umiejętności nazywania i rozróżniania wartości (na wszystkich poziomach SP)

pedagog, psycholog

wrzesień -

listopad

Warsztaty „Kiedyś inaczej będziemy widzieć świat”-postrzeganie osób starszych, nauka empatii (na wszystkich poziomach SP).

pedagog/ psycholog

styczeń

Zapobieganie

niepowodzeniom

szkolnym, czuwanie

nad prawidłowym

wypełnianiem

obowiązków

szkolnych przez

uczniów.

Objęcie uczniów, którzy potrzebują wsparcia opieką psychologiczno - pedagogiczną.

Poradnia

Pedagogiczno –

Psychologiczna

cały rok

szkolny

Otoczenie uczniów pomocą psychologiczno –pedagogiczną.

wychowawcy,

specjaliści szkolni

cały rok

szkolny

Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych dla uczniów, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

wychowawcy,

specjaliści szkolni

wg

procedur

Warsztaty w klasach SP „Sposób na 7 – jak uczyć się efektywnie”– wyposażenie uczniów w umiejętność efektywnego uczenia się, poznawanie i stosowanie przez uczniów technik pamięciowych.

psycholog

listopad/ grudzień

Warsztaty „Co nowego w klasie 4 ?”– zajęcia mające na celu zmniejszenie stresu i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w związku z rozpoczęciem nauki na nowym etapie edukacyjnym.

pedagog,

psycholog

wrzesień/

październik

Warsztaty -„Bez stresu, bez regresu”– kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych ( na wszystkich poziomach SP).

pedagog

październik-

styczeń

Częste stosowanie pochwał wobec uczniów i klasy (przed klasą, na zebraniach rodziców – również w formie pisemnej), nagradzanie zachowań pozytywnych.

wszyscy pracownicy

szkoły

cały rok

szkolny

Wykorzystywanie technologii informacyjnej na zajęciach.

wszyscy nauczyciele

cały rok

szkolny

Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami

sądowymi.

wychowawca,

specjaliści szkolni

cały rok

szkolny

Kontrola frekwencji. Ścisła współpraca z rodzicami.

Natychmiastowe wyjaśnianie powodów podejrzanych nieobecności. Rozliczanie uczniów z nieobecności w krótkim terminie. Kontrolowanie uczęszczania na zajęcia wyrównawcze i terapię pedagogiczną.

wychowawcy,

pedagog, psycholog

cały rok

szkolny

 

 

* W sytuacji nauczania zdalnego powyższe płaszczyzny można realizować wg powyższego harmonogramu.

 

 

7. Spodziewane efekty:

 

 • ograniczenie zachowań agresywnych i przemocowych w szkole

 • poszerzenie wiedzy wśród uczniów na temat przemocy, uzależnień i innych zagrożeń

 • spadek obserwowanych niepożądanych zachowań

 • wyraźna poprawa bezpieczeństwa w szkole. Skuteczne stosowanie w praktyce szkolnej zasad i procedur związanych z zagrożeniem COVI-19

 • świadome i efektywne oraz odpowiedzialne wykorzystanie przez uczniów technologii cyfrowych z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników oraz sprawne przechodzenie na naukę zdalną

 • wzrost obserwowanych wśród uczniów pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia drugiego człowieka

 • podniesienie wrażliwości uczniów na potrzeby środowiska naturalnego

   

8. Partnerzy wspierający szkołę w realizacji programu.

 

Realizując Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny szkoła będzie utrzymywała stały kontakt oraz korzystała z pomocy instytucji działających na terenie powiatu i województwa.

 

Do instytucji tych zaliczyć należy:

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Sąd Rodzinny, III Wydział Nieletnich w Gdyni

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Komenda Policji w Gdyni

5. Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna

6. Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy PZG w Gdańsku

7. Yacht Klub Stal

8. Muzeum Miasta Gdyni

9. Muzeum Emigracji

10. PPNT Exsperyment

11. Muzeum II Wojny Światowej

12. Europejskie Centrum Solidarności

13. Stowarzyszenie ,,Effetha”

14. Klub 3. Flotylii Okrętów Marynarki Wojennej w Gdyni

15. Klub Marynarki Wojennej ,,Riviera” w Gdyni

16. WOŚP

17. Gdyńskie Centrum Sportu

 

9. Ustalenia końcowe.

 

1. Wychowawcy, opracowując plan wychowawczy klas, wprowadzają elementy Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Nad realizacją zadań wynikających z programu czuwa wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, pedagogiem i psychologiem.