PROPOZYCJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 W GDYNI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 DLA DZIECI NIEDOSŁYSZĄCYCH

 

rok szkolny 2018/2019

 

1. Założenia programu

 

1. Punktem wyjścia wszelkich działań profilaktycznych na terenie szkoły jest rzetelna diagnoza potrzeb, problemów lub rozpoznanie czynników destrukcyjnych (czynników ryzyka). Zadaniem programu będzie niwelowanie, ograniczanie lub łagodzenie wpływu czynników ryzyka.

 

Spełniając oczekiwania rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczące potrzeb w zakresie szkolnej profilaktyki, analizując sytuację wychowawczą szkoły i priorytety państwa na rok szkolny 2018/19 wyłoniono następujące zagadnienia:

 

 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole i poza nią.

 • Propagowanie zdrowego stylu życia.

 • Profilaktyka uzależnień substancjami psychoaktywnymi. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 • Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec drugiego człowieka.

 

2. Istotnym aspektem programu jest analiza i rozwój czynników chroniących.

 

 1. Profilaktyka szkolna dotyczy nie tylko zapobieganiu uzależnieniom, ale też innym problemom uczniów.

   

 2. Program uwzględnia integrację, współpracę i ustawiczną korelację oddziaływań zapobiegawczych - wspólne działania wszystkich nauczycieli oraz rodziców.

 

Czynnikami chroniącymi są m. in.:

 • silna więź emocjonalna z rodzicami,

 • przyjazna atmosfera w środowisku szkolnym, zainteresowanie nauką szkolną,

 • poszanowanie norm, wartości i autorytetów, możliwość rozwijania zainteresowań i pasji,

 • stwarzanie możliwości do osiągania sukcesów, prawidłowa komunikacja potrzeb i problemów,

 • tolerancja wobec ludzi innych ras i kultur, niepełnosprawnych,

 • wiadomość prawidłowych metod wychowawczych rodziców,

 • zrozumienie i akceptacja przez nauczycieli,

 • wsparcie specjalistów

 

Czynnikami ryzyka są m. in.:

 

 1. indywidualne:

 • wczesne i uporczywe zachowania agresywne,

 • akceptacja dla zachowań ryzykownych,

 • wczesna inicjacja związana z piciem alkoholu, paleniem papierosów (klasa V)

 • deficyty rozwojowe,

 • buntowniczość i cechy temperamentu,

 

 1. związane z grupą rówieśniczą:

 • posiadanie kolegów, którzy przejawiają zachowania problemowe,

 • spostrzeganie u rówieśników akceptacji dla zachowań problemowych, przemoc rówieśnicza,

 • odrzucenie przez rówieśników.

3. związane ze szkołą:

 • wcześnie rozpoczynające się niepowodzenia szkolne,

 • brak zaangażowania w naukę szkolną i brak sukcesów w karierze szkolnej,

 • negatywny stosunek do szkoły i nauczycieli.

 

 1. związane z rodziną:

 • występowanie problemów alkoholowych lub innych dysfunkcji w rodzinie,

 • niekonsekwentne lub zbyt surowe praktyki wychowawcze stosowane przez rodziców,

 • konflikty w rodzinie, rozwód,

 • pozytywne postawy rodziców wobec zachowań ryzykownych dzieci.

 

2. Cele programu

 • Propagowanie zdrowego stylu życia.

 • Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole. Kształtowanie postaw tolerancyjnych wśród uczniów.

 • Motywowanie uczniów do przestrzegania zasad. Profilaktyka uzależnień.

 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego wypełniania obowiązków szkolnych.

 

3. Metody realizacji zadań

 • Modelowanie zachowań poprzez postawę wszystkich pracowników szkoły,

 • Oddziaływania werbalne (rozmowy, pogadanki, dyskusje, dzielenie się doświadczeniami), projekcje filmów, przedstawień, spotów itp.

 • Zajęcia warsztatowe, gry i zabawy profilaktyczne,

 • Prowadzenie programów, kampanii i akcji profilaktycznych.

 

4. Formy realizacji zadań

 • Zajęcia grupowe prowadzone przez wychowawców i szkolnych specjalistów, Zajęcia indywidualne prowadzone przez szkolnych specjalistów,

 • Zajęcia prowadzone przez zewnętrznych specjalistów dla uczniów i rodziców,

 • Spotkania z funkcjonariuszami Policji,Straży Miejskiej,

 • Spotkania z lekarzem/pielęgniarką,

 • Szkolenia dla rodziców i Rad Pedagogicznych,

 • Zajęcia socjoterapeutyczne.

 

5. Harmonogram realizacji działań Szkolnego Programu Profilaktyki

 

 

 

Zadanie

Sposoby realizacji:

Odpowiedzialni

Termin

Integracja

Warsztaty integracyjne w klasach 0 1 SP- ułatwienie

adaptacji uczniów w szkole; integracja z wychowawcą;

klasa 5 SP- ułatwienie adaptacji uczniów w szkole integracja z wychowawcą.

 

psycholog,

pedagog,

wychowawca

 

wrzesień/

październik

 

Warsztaty „Przyjaciel potrzebny od zaraz” – kształtowanie

u dzieci prawidłowych postaw prospołecznych,

uświadomienie im potrzeby przyjaźni, (kl. 0 – 1,2, 4, 5,7,8 SP).

 

psycholog,

pedagog,

wychowawca

 

wrzesień/

październik

Przeciwdziałanie

agresji i przemocy

w szkole

 

Warsztaty "Oswoić emocje"– zwiększenie wiedzy dzieci

na temat emocji oraz wykształcenie w nich umiejętności

radzenia sobie z trudnymi emocjami (kl. 0 – 1, 2, 4, 5, 7,8 SP)

 

psycholog,

pedagog,

wychowawca

 

październik/

listopad

 

Warsztaty „Prawidłowa komunikacja” - dostarczenie

wiedzy na temat skutecznych form komunikacji (kl. 0 – 1, 2, 5, 7,8 SP)

 

psycholog,

pedagog,

wychowawca

 

 

Listopad/

grudzień

 

Warsztaty „Kiedy dopada nas złość” - poznanie sposobów

radzenia sobie ze złością (kl. 0 – 1,2, 4, 5, 7,8 SP)

 

 

psycholog,

pedagog,

wychowawca

 

Listopad/

grudzień

 

Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”,

cała szkoła - akcja informacyjna.

 

pedagog

 

cały rok

szkolny

 

Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy agresji

w szkole.

 

nauczyciele,

pracownicy szkoły

 

cały rok

szkolny

 

Uczenie szacunku do cudzej własności - przeciwdziałanie

kradzieżom i niszczycielstwu.

 

wszyscy

pracownicy szkoły

 

cały rok

szkolny

 

Zajęcia z przedstawicielami policji, odpowiedzialność

prawna nieletnich

 

pedagog

 

marzec-maj

 

Zajęcia sportowe jako forma propagowania zasad fair play, integracji uczniów i pozytywnego sposobu odreagowania

stresu.

 

nauczyciele w-f

 

cały rok

szkolny

 

Bieżąca współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu trudności

wychowawczych.

 

psycholog, pedagog,

wychowawcy

 

cały rok

szkolny

Profilaktyka

uzależnień

 

Działania profilaktyczno - wychowawcze dotyczące

zagrożeń związanych z sięganiem po środki uzależniające

(papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki) - pogadanki na

godzinach wychowawczych w klasach 5, 7, 8 SP, rozmowy

indywidualne z uczniami (w przypadku zaistniałej potrzeby).

 

psycholog, pedagog,

wychowawcy

 

cały rok

szkolny

 

Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania

z massmediów i urządzeń elektronicznych (internetu,

telewizji, gier komputerowych, telefonów komórkowych,

tabletów) - rozmowy z uczniami prowadzone przez

wychowawców i specjalistów.

 

psycholog, pedagog,

wychowawcy

 

cały rok

szkolny

 

Kształtowanie postawy asertywności - uczenie umiejętności

konstruktywnego odmawiania.

 

wychowawcy klas

 

cały rok

szkolny

 

Dostępność do różnych form pomocy - zwiększenie

świadomości o miejscach i formach pomocy.

 

psycholog, pedagog

 

cały rok

szkolny,

w

szczególności

wrzesień/

październik

 

Pogadanka prowadzona w oddziałach „0” w ramach

programu profilaktycznego „Cukierki” - dostarczenie

podstawowej wiedzy na temat środków uzależniających

i zagrożeń z nimi związanych.

 

pedagog

 

styczeń/luty

Promowanie

zdrowego stylu życia

 

Programy i kampanie profilaktyczne realizowane przez pielęgniarkę szkolną we współpracy z przedstawicielem

PCK a także nauczycielami wychowania fizycznego propagowanie szeroko pojętych postaw prozdrowotnych.

 

pielęgniarka,

nauczyciele w-f

 

cały rok

szkolny

 

Uczenie szacunku do własnego i cudzego ciała w klasach

 

pedagog

psycholog

 

Listopad/

grudzień

Poszanowanie

i tolerancja dla

odmienności kultur,

zachowań i różnic

między ludźmi.

 

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi

w szczególności osób niepełnosprawnych bądź

pochodzących z innego kręgu kulturowego (rozmowy

indywidualne z uczniami / pogadanki w klasie - według

potrzeb).

 

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

szkolny

 

Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej” – zajęcia

przybliżające uczniom kulturę wybranych krajów z różnych

zakątków świata.

 

nauczyciele świetlicy

W ramach

projektu:

Świetlica szkolna –

przestrzenią dla

edukacji, rozwoju

i zabawy

 

Październik/ listopad

 

Pogadanka "Jestem tolerancyjny" - podobieństwa i różnice

wynikające z pochodzenia, koloru skóry, wyznania,

poglądów, niepełnosprawności.

 

pedagog, psycholog, nauczyciele

W ramach

projektu:

Świetlica szkolna –

przestrzenią dla

edukacji, rozwoju

i zabawy

 

wrzesień

 

Przeprowadzenie pogadanki z dziećmi na temat różnych

kultur wraz z nauką podstawowych zwrotów w różnych

językach.

 

Nauczyciele

W ramach

projektu:

Szkoła otwarta na

wielokulturowość

 

wrzesień

 

Kuchnie świata, czyli potrawy, które wyróżniają dane

państwo” – prezentacja potraw z różnych stron świata i ich

degustacja.

 

nauczyciele świetlicy

W ramach

projektu:

Szkoła otwarta na

wielokulturowość

 

wg potrzeb

 

Przewodnik po świecie”. Prezentacja najciekawszych

miejsc turystycznych z różnych krajów.

 

nauczyciele świetlicy

W ramach

projektu:

Szkoła otwarta na

wielokulturowość

 

listopad

 

Opracowanie Tablicy Dobrego Wychowania

 

nauczyciele świetlicy

W ramach

projektu:

Świetlica szkolna –

przestrzenią dla

edukacji, rozwoju

i zabawy

 

 

październik/ listopad

 

Redukowanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji

oraz kształtowanie postaw życzliwości i poszanowania

innych.

 

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

szkolny

 

Warsztaty „Znam swoją wartość” – rozwijanie

umiejętności nazywania i rozróżniania wartości (klasy

4, 5, 7 SP)

 

pedagog, psycholog

 

wrzesień -

listopad

 

Warsztaty „Kiedyś inaczej będziemy widzieć świat” -

postrzeganie osób starszych, nauka empatii

(kl. 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 SP).

 

pedagog

 

styczeń

Zapobieganie

niepowodzeniom

szkolnym, czuwanie

nad prawidłowym

wypełnianiem

obowiązków

szkolnych przez

uczniów.

 

Objęcie uczniów, którzy potrzebują wsparcia opieką

psychologiczno - pedagogiczną.

 

Poradnia

Pedagogiczno –

Psychologiczna

cały rok

szkolny

 

Otoczenie uczniów pomocą psychologiczno –pedagogiczną.

 

wychowawcy,

specjaliści szkolni

 

cały rok

szkolny

 

Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych dla uczniów, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego.

 

wychowawcy,

specjaliści szkolni

 

wg

procedur

 

Warsztaty w klasach 4, 5, 7,8 „Sposób na 6 – jak uczyć się

efektywnie” – wyposażenie uczniów

w umiejętność efektywnego uczenia się, poznawanie

i stosowanie przez uczniów technik pamięciowych.

 

psycholog

 

listopad/ grudzień

 

Warsztaty „Co nowego w klasie 4 ?” – zajęcia mające na

celu zmniejszenie stresu i zwiększenie bezpieczeństwa

uczniów w związku z rozpoczęciem nauki na nowym etapie

edukacyjnym.

 

 

pedagog,

psycholog

 

wrzesień/

październik

 

Warsztaty - „Bez stresu, bez regresu” – kształtowanie

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i

stresogennych (kl. 0, 1, 2, 4, 5, 7 SP).

 

pedagog

 

październik-

styczeń

 

Częste stosowanie pochwał wobec uczniów i klasy (przed

klasą, na zebraniach rodziców – również

w formie pisemnej), nagradzanie zachowań pozytywnych.

 

wszyscy pracownicy

szkoły

 

cały rok

szkolny

 

Wykorzystywanie technologii informacyjnej na zajęciach.

 

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

szkolny

 

Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami

sądowymi.

 

wychowawca,

specjaliści szkolni

 

cały rok

szkolny

 

Kontrola frekwencji. Ścisła współpraca z rodzicami.

Natychmiastowe wyjaśnianie powodów podejrzanych

nieobecności. Rozliczanie uczniów z nieobecności

w krótkim terminie. Kontrolowanie uczęszczania na zajęcia

wyrównawcze i terapię pedagogiczną.

 

wychowawcy,

pedagog, psycholog

 

cały rok

szkolny

 

 

 

6. Spodziewane efekty

 

 • Zmniejszenie zjawiska przemocy w szkole.

 • Wzrost wiedzy wśród uczniów na temat przemocy, uzależnień, innych zagrożeń. Zmniejszenie ilości niepożądanych zachowań.

 • Wzrost bezpieczeństwa w szkole.

 

Uczniowie:

 

 • będą umiejętnie radzić sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,

 • nauczą się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,

 

 • będą dbali o zdrowy styl swojego życia,

 

 • będą tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby innych ludzi.

 

 

 

 

 

 

7. Partnerzy wspierający szkołę w realizacji programu

 

 

Realizując Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoła będzie utrzymywała stały kontakt oraz korzystała z pomocy instytucji działających na terenie gminy oraz powiatu. Do instytucji tych zaliczyć należy:

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 1. Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna

 

 1. Komenda Policji w Gdyni

 

 1. Sąd Rodzinny, Wydział Nieletnich w Gdyni

 

 

8.Ustalenia końcowe

 

 

1. Wychowawcy opracowując plany wychowawcze klas wprowadzają elementy Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

 

 1. Nad realizacją zadań SPWP czuwa wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem i psychologiem.