OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

 

                                                STAN PRAWNY 18.08 2021 r.

 

 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 

 1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
 o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co  zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania.

 

Wymagania edukacyjne i procedury informowania rodziców i uczniów

 

 1. 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
  o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach
  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
  o kryteriach oceniania zachowania.
 2. 2. Uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych na poszczególnych zajęciach, przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia, a rodzice od wychowawcy oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.
 3. 3. Wychowawca na lekcji wychowawczej informuje uczniów o kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a rodziców na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.
 4. 4. Podstawowym dokumentem służącym do informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce, zachowaniu oraz innych sprawach dotyczących funkcjonowania dziecka
  w szkole jest e-dziennik oraz karty obserwacji w przypadku klas 1-3
 5. 5. Inne sposoby przekazywania informacji:

1) zebrania z rodzicami w formie stacjonarnej lub on-line – według ustalonego na początku każdego roku szkolnego kalendarium;

2) indywidualne spotkania z rodzicami w zależności od potrzeb;

3) rozmowa telefoniczna;

4) pisma urzędowe;

5) strona internetowa szkoły, e- mail;

6) gabloty informacyjne przy głównym wejściu szkoły;

7) korzystanie z dokumentów wewnątrzszkolnych w centrum informacji szkoły (biblioteka).

 1. 6. Rodzice uczniów są zobowiązani do bieżącej kontroli e-dziennika oraz potwierdzania swoim podpisem faktu zapoznania się z pracą pisemną.

 

Jawność ocen

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Na prośbę/wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej lub pisemnej.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom /prawnym opiekunom na terenie szkoły.
 4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu nie później niż na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu po terminie ich sprawdzenia. Uczeń ma prawo wykonać zdjęcie/kopię otrzymanej pracy.
 5. Rodzice otrzymują do wglądu prace pisemne w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.
 6. Nauczyciel przechowuje prace pisemne w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego.
 7. W klasach I-III sprawdziany są udostępniane na 3 dni i po tym czasie powinny wrócić do nauczyciela.

 

 

Zasady oceniania

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie półrocza zaplanować sposoby i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce.
 2. W klasach I-III podsumowanie wyników nauczania dokonywane jest dwa razy w ciągu roku szkolnego. Raz w ciągu każdego półrocza rodzice mają wgląd w karty obserwacji.
 3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w każdym półroczu bez ponoszenia konsekwencji - zasady zgłaszania nieprzygotowań oraz liczba zgłoszeń zostają ustalone z nauczycielem na początku roku zgodnie z Ocenianiem Przedmiotowym.
 4. Ocenę do e-dziennika nauczyciel jest obowiązany wpisać w dniu jej wystawienia, z wyjątkiem sytuacji niezależnych od nauczyciela (problemy techniczne związane ze sprzętem).
 5. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za wypowiedzi ustne, prace pisemne i działania twórcze.
 6. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala z nim termin i sposób wyrównania zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia.
 7. Uczeń może poprawiać oceną w formie i terminie ustalonym z nauczycielem danego

 

Obniżenie wymagań edukacyjnych.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego  orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości  psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole- na podstawie tego rozpoznania;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. Nauczyciel o uzdolnieniach i osiągnięciach lub trudnościach w nauce i zachowaniu informuje ucznia i rodziców na bieżąco, dokonując wpisu do e-dziennika oraz podczas zebrań i spotkań indywidualnych (konsultacji) .
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:
  1. w pracach pisemnych wpisuje komentarz ze wskazaniem liczby punktów;
  2. w przypadku odpowiedzi ustnej i pozostałych form oceniania wskazuje mocne i słabe strony odpowiedzi, pracy, sposób poprawy i wskazówki do dalszego rozwoju.

 

Zwolnienie z zajęć ze względów zdrowotnych

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie zaświadczenia o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanego przez lekarza, na czas określony.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie zaświadczenia o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanego przez lekarza, na czas określony.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie semestralnej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
  z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”

 

 

Ocenianie bieżące w klasach 1-3 i IV-VIII.

 

 1. W szkole obowiązują następujące kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

1) w klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne mają formę oceny opisowej,

( poza ocenianiem religii i etyki) określają poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania;

2) ocenianie bieżące ucznia w klasach I - III prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego prac pisemnych, odpowiedzi ustnych
i innych form aktywności, informacje gromadzone są w: a) dokumentacji wychowawcy, b) kartach obserwacji, c) zbiorach wytworów ucznia ( np. tygodniówkach, pracach klasowych, kartkówkach i inne)

 1. Ocenianie w klasach I – III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach.
 1. Od klasy IV nauczyciel ocenia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, uwzględniając różne formy pracy:
 1. a) odpowiedzi ustne,
 2. b) prace pisemne: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe i inne
 3. c) samodzielną pracę na lekcji,
 4. d) pracę w grupie,
 5. e) prace artystyczne i techniczne,
 6. f) ćwiczenia ruchowe,
 7. g) wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych,
 8. h) aktywność na zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.,
 9. i) prace dodatkowe,
 10. j) udział ucznia w zawodach,
 1. Częstotliwość oceniania polega na:
 1. a) bieżącym ocenianiu w trakcie lekcji,
 2. b) ocenianiu po omówieniu działu programowego,
 3. c) ocenianiu na koniec okresu i roku szkolnego,
 4. d) każdy uczeń ma prawo uzyskać co najmniej trzy oceny w ciągu jednego okresu (w miarę możliwości jedną ocenę w ciągu miesiąca),
 1. Nauczyciel może zorganizować następujące prace pisemne:
 1. a) kartkówkę – z trzech ostatnich lekcji, nie dłuższą niż 10 minut, nie musi być zapowiedziana, wyjątek stanowi klasa czwarta ( kartkówkę wpisuje nauczyciel do dziennika elektronicznego)
 2. b) sprawdzian, pracę klasową, test – nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem powiadamia uczniów, wpisując do dziennika elektronicznego
 3. c) w ciągu tygodnia mogą być nie więcej niż trzy prace klasowe -testy .
 1. Nauczyciel prace pisemne odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 2. Uczeń wracający po dłuższej nieobecności (powyżej dwóch tygodni), ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć edukacyjnych i prac pisemnych (po uzgodnieniu terminu
  z nauczycielem uczącym uczeń nadrabia zaległości).
 3. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek napisać pracę po powrocie do szkoły w terminie do 2 tygodni lub w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić prace pisemne w ciągu dwóch tygodni
  i poinformować uczniów o uzyskanych ocenach.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom, nauczyciel przedmiotu omawia pisemne prace uczniów na swojej lekcji, uczeń ma prawo zrobić zdjęcie pracy.
 6. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego.
 7. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianów i prac klasowych oraz testów w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny), a w przypadku ocen wyższych może poprawić ocenę raz w okresie (w dzienniku wpisuje się obok oceny pierwszej ocenę poprawioną, ale tylko wyższą).
 8. Po uzgodnieniu terminu z nauczycielem uczeń może dokonać poprawy oceny również z pozostałych form oceniania.
 9. W ciągu okresu uczeń ma prawo dwukrotnie nie odrobić pracy domowej (za każdy kolejny brak otrzymuje ocenę niedostateczną).
 10. W klasach czwartych przez pierwsze trzy tygodnie nauczyciel stawia oceny na życzenie ucznia.
 11. Uczeń który w trakcie pisania sprawdzianu lub kartkówki korzysta z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy, otrzymuje z pracy ocenę niedostateczną. Te same zasady odnoszą się do pisemnych prac domowych ( korzystanie z wytworów pracy innych osób).
 12. Przy pracach pisemnych (testy, praca klasowa, sprawdziany, kartkówki) stosuje się procentowe obliczanie punktów z przypisanymi stopniami:

 

96%-100% - celujący (6)

85% – 95% bardzo dobry (5)

68 – 84% dobry (4)

50 – 67% - dostateczny (3)

30 – 49% - dopuszczający (2)

0 – 29% - niedostateczny (1)

 

Skala ocen % dla uczniów posiadających opinię i orzeczenie PPP

90– 100% - celujący (6)

80– 89% - bardzo dobry (5)

60– 79% - dobry (4)

40– 59% - dostateczny (3)

20– 39% - dopuszczający (2)

0– 19% - niedostateczny (1)

 

 1. Pracom pisemnym przyporządkowana jest średnia ważona, którą oblicza e-dziennik.
  1. Wagi są wyświetlane przy ocenach w e-dzienniku.
 1. Wagi ocen są jednakowe dla poszczególnych przedmiotów:
 • praca klasowa,/sprawdzian/test/dyktando ma wagę równą 5,
 • sukces w konkursie ma wagę 5,
 • kartkówka/odpowiedź ustna/recytacja/wypracowanie ma wagę równą 4
 • słuchanie/czytanie ze zrozumieniem( dotyczy j. obcych) ma wagę 4,
 • praca metodą projektu ma wagę 4,
 • reprezentowanie szkoły ( uroczystości, zawody) ma wagę 4,
 • czytanie fonetyczne( dotyczy j. obcych) ma wagę 3,
 • praca domowa/zadania praktyczne/ prezentacja/referat ma wagę 3,
 • aktywność/praca na lekcji/praca w grupie/przygotowanie do lekcji ma wagę 2.
 1. Średnia ocen zależy od wagi poszczególnych ocen.
 2. W klasach IV-VIII uczeń może poprawić oceny (1,2,3)ze sprawdzianów i prac klasowych; wpisane do dziennika są obie oceny, lecz liczona do średniej jest tylko lepsza ocena.

Kryteria ogólne na poszczególne oceny.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań na poszczególne stopnie szkolne:

1) stopień celujący – otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia /główne i pierwszorzędne kryterium przy ustaleniu oceny/; b) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;

2) stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który: a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie; b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry – otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w programie; b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który: a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie konieczne do dalszego kształcenia;

5) stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych; b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;

6) stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który: a) nie spełnia wymagań wyżej wymienionych kryteriów ocen pozytywnych (czyli uczeń nie opanował wiadomości zawartych w podstawie programowej nauczania dla danej klasy, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, b) nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie pracuje na lekcji, nie korzysta ze źródeł informacji nawet przy pomocy nauczyciela).

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki , plastyki należy w szczególności brać pod uwagę zaangażowanie, przygotowanie do lekcji i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Ocenianie zachowania w klasach 1-3.

 1. Ocena zachowania ma charakter opisowy.
 2. Ocenę zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając:

➢ opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia,

➢ opinię pracowników szkoły,

➢ opinię pedagoga i psychologa szkolnego.

 1. Przy formułowaniu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w szkole i poza szkołą, podczas wyjść, wycieczek i zielonych szkół oraz gotowość ucznia do poprawy swojego zachowania.
 2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia następujące obszary zachowania:

➢ zachowanie ucznia na lekcji

➢ udział ucznia w życiu klasy i szkoły

➢ umiejętność funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej

➢ dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia

➢ wypełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia

➢ kultura osobista i postawa ucznia

➢ rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia poprzez samodoskonalenie.

Ocenianie zachowania w klasach IV-VIII.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków przyjętych w Statucie Szkoły w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o dobro i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • respektowanie zasad savior-vivre
 • dbałość o estetykę ubioru codziennego (strój powinien zakrywać ramiona i brzuch, włosy nie mogą być farbowane, a fryzura nie może utrudniać pracy na zajęciach);
 • dbałość o właściwy strój na zajęciach wychowania fizycznego, w tym również na basen;
 • dbałość o to, aby biżuteria nie zagrażała bezpieczeństwu ucznia (nie należy nosić długich kolczyków, długich łańcuszków i innych wisiorków);
 • dbałość o higienę osobistą (konieczność zmiany obuwia na terenie szkoły);
 • przychodzenie w stroju galowym na uroczystości szkolne, zwłaszcza w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, na różnego rodzaju apele, konkursy;

 

 1. W klasach IV-VIII oceną wyjściową jest ocena dobra. Śródroczną, roczną, końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe otrzymuje uczeń, który: zna i przestrzega Statut Szkoły, dba o dobre imię szkoły, prezentuje wzorową kulturę osobistą w Szkole i poza nią, dba o piękno mowy ojczystej, dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, okazuje szacunek innym osobom, jest uczciwy, koleżeński, sprawiedliwy, opiekuńczy w stosunku do koleżanek i kolegów, jest pilny i systematyczny, wzorowo wypełnia obowiązki, twórczo angażuje się w życie klasy i Szkoły, punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, aktywnie uczestniczy w zajęciach on-line, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

2) bardzo dobre otrzymuje uczeń, który, zna i przestrzega Statutu Szkoły , wyróżnia się kulturą osobistą, zawsze stosuje formy grzecznościowe, z życzliwością i odpowiedzialnie współpracuje z innymi, dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, systematycznie pracuje, solidnie wykonuje obowiązki, zgłasza się do pracy na rzecz klasy i Szkoły i bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, aktywnie uczestniczy w zajęciach online, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

3) dobre otrzymuje uczeń, który okazuje szacunek innym osobom, stosuje formy grzecznościowe i kulturalne słownictwo, dba o bezpieczeństwo własne i innych osób, w sytuacjach konfliktowych dąży do zgody, na ogół przestrzega Statut Szkoły, ustalenia władz szkolnych, nauczycieli i Samorządu Szkolnego, stara się angażować w życie klasy i Szkoły, systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach online, punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

4) poprawne otrzymuje uczeń, który w stosunku do innych osób na ogół stosuje formy grzecznościowe i kulturalne słownictwo, stara się okazywać szacunek innym osobom, dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, w sytuacjach konfliktowych nie unika odpowiedzialności, stara się rozwiązywać spory bez agresji, stara się przestrzegać Statutu Szkoły, zachęcony stara się angażować w życie klasy i Szkoły, stara się punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, ma godziny nieusprawiedliwione

5) nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę co najmniej poprawną, przy czym zakres i poziom uchybień nie jest duży.

6) naganne otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną przy czym zakres i poziom uchybień jest bardzo duży

 

 

Zasady oceniania zachowania.

 

1.Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną, roczną, końcową ustala wychowawca klasy zgodnie z następującą procedurą:

 1. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia ogólnego lub indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 2. wychowawca uwzględnia pisemną ocenę zachowania danego ucznia zaproponowaną przez każdego z nauczycieli uczących w danej klasie i pedagoga szkolnego;
 3. wychowawca zasięga opinii uczniów danej klasy w formie pisemnej oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami;
 4. wychowawca uwzględnia opinię ucznia, którą uzyskuje w formie pisemnej samooceny;
 5. wychowawca podaje uczniom przewidywane oceny na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

2.Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. W wyjątkowych przypadkach wychowawca może odstąpić od w/w procedury wnioskując do Rady Pedagogicznej o zmianę przewidywanej oceny zachowania.

3.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca wystawia ocenę za pierwszy semestr;

4.Ocena końcoworoczna zachowania jest średnią ocen z I i II semestru, wskazaniem jest dziennik elektroniczny. Informację o wyróżnieniach, pochwałach, upomnieniach, naganach dotyczących ucznia i wpływających na zachowanie, mają prawo wpisywać: wychowawca, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Wszystkie informacje są podpisane i datowane. Ostatecznie o ocenie decyduje wychowawca z uzasadnieniem.

5.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. O ocenie przewidywanej wychowawca informuje rodziców przez e-dziennik,
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia SP, u którego stwierdzono zaburzenia, odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub idywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

 

Klasyfikacja

 

 1. W szkole przeprowadzana jest klasyfikacja: 1) śródroczna; 2) roczna.
 2. Klasyfikacja śródroczna i roczna przeprowadzana jest zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zamieszczanym na stronie internetowej szkoły.
 3. Na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania w formie wpisu do dziennika lekcyjnego.
 4. O przewidywanym stopniu niedostatecznym należy powiadomić ucznia i jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, dokonując wpisu w dzienniku elektronicznym.
 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
 7. Ocena proponowana na półrocze może zawierać + lub -.
 8. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny zachowania wychowawca rozpoczyna od wystawienia proponowanej oceny zachowania. O przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej należy powiadomić ucznia i jego rodzica miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, dokonując wpisu w dzienniku lekcyjnym. W przypadku zmiany oceny pozytywnej na negatywną należy to zrobic niezwłocznie.
 9. Począwszy od klasy IV wyróżnienie za naukę otrzymują ci uczniowie, którzy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie.
 10. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
 11. Na klasyfikację końcową składają się: 1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej; 2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych; 3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 12. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

 1. W szkole obowiązują następujące warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania:

1) uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z pisemną prośbą o umożliwienie uczniowi uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

2) uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zajęć edukacyjnych, jeśli proponowana przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona, a w drugim okresie roku szkolnego uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych z danego przedmiotu lub wykorzystał możliwość ich poprawy

3) ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu;

4) sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli danego przedmiotu i umieszczonych na stronie internetowej szkoły;

5) sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych;

6) pytania, ćwiczenia lub zadania praktyczne przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący w porozumieniu z członkiem komisji, stopień trudności pytań lub ćwiczeń musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń;

7) warunkiem przystąpienia ucznia do sprawdzianu jest złożenie przez ucznia, jego rodziców bądź wychowawcę oddziału u dyrektora szkoły pisemnej prośby (umotywowanego podania) w przeciągu 3 dni od podania proponowanej oceny;

8) sprawdzian będzie się odbywał nie później niż 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

9) do sprawdzianu dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie: a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji, b) nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych – egzaminator, c) nauczyciel tych samych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych – członek komisji,

10) w sprawdzianie mogą również uczestniczyć bez prawa głosu: a) przedstawiciel rady rodziców – na wniosek ucznia, b) doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora, c) wychowawca klasy,

11) ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej i jest ostateczna;

12) z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół;

13) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i notatkę z odpowiedzi;

14) uczeń do dnia ustalenia ostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (najpóźniej do 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej) może starać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z kryteriami zachowania;

15) w zależności od dalszego zachowania ucznia w okresie od dnia ustalenia proponowanej oceny rocznej zachowania, ocena może ulec zmianie zgodnie z kryteriami oceniania zachowania;

16) uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z pisemnym wnioskiem o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

17) ocena zachowania może zostać zmieniona w przypadku, gdy uczeń na piśmie złoży przekonujące dowody spełnienia wymagań na ocenę, o którą wnioskuje, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w kryteriach oceniania zachowania;

18) wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą: a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie, d) pedagog, e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, f) przedstawiciel rady rodziców,

19) ustalona przez komisję roczna ocena zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej;

20) z posiedzenia komisji sporządza się protokół;

21) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: a) uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, b) uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności za zgodą rady pedagogicznej, c) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą, d) ucznia realizującego indywidualny tok nauki,

22) ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

23) tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy;

24) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom; dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej w ostatnim tygodniu ferii letnich. Raz w ciągu danego etapu edukacyjnego RP uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego) pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

 1. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych:
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy lub egzaminy poprawkowe z tych zajęć.
 3. Uczeń ma prawo ( nie obowiązek!) przystąpić do egzaminu poprawkowego wyłącznie na podstawie podania złożonego do Dyrektora Szkoły przez rodzica lub prawnego opiekuna . Rada Pedagogiczna nie ma kompetencji decydowania o przystąpieniu ucznia do egzaminu poprawkowego.
 4. Podanie , o którym mowa w pkt. 2 należy złożyć w Sekretariacie Szkoły najpóźniej w terminie do trzech dni od dnia rocznej klasyfikacji.
 5. Rezygnacja z prawa do egzaminu poprawkowego jest równoznaczna z powtarzaniem klasy.
 6. Egzamin poprawkowy przysługuje także uczniowi, który przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i otrzymał ocenę niedostateczną, pod warunkiem, że liczba egzaminów poprawkowych tego ucznia nie przekroczy dwóch.
 7. Niezgłoszenie się na egzamin klasyfikacyjny nie daje prawa do zdawania egzaminu poprawkowego .
 8. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić także uczeń będący w ostatniej klasie szkoły.
 9. Uczeń klasy programowo najwyższej, który zda na ocenę pozytywną egzamin poprawkowy w sierpniu, może samodzielnie poszukiwać szkół ponadpodstawowych, które będą skłonne przyjąć go do klasy, lub zwrócić się z prośbą do kuratorium oświaty o wskazanie szkół ponadpodstawowych, które dysponują wolnymi miejscami i do których może zostać przyjęty, po przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty.
 10. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
 11. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po klasyfikacji rocznej, ale nie po klasyfikacji śródrocznej.
 12. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są w ostatnim tygodniu wakacji.
 13. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

III. Forma egzaminu poprawkowego.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a ocena z egzaminu powinna odzwierciedlać wiedzę ucznia zaprezentowaną podczas obydwu tych części.
 2. Wyjątek stanowi egzamin poprawkowy z: 1)plastyki, 2)muzyki, 3)zajęć artystycznych, 4)techniki / zajęć technicznych, 5)informatyki / zajęć komputerowych 6)wychowania fizycznego, z których to zajęć egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Pytania egzaminacyjne zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym.
 4. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał danego przedmiotu z całego roku szkolnego.
 5. Ocenianie na egzaminie poprawkowym.
 6. Egzamin poprawkowy powinien umożliwiać zdającemu otrzymanie każdej oceny spośród obowiązującej skali ocen, a nie tylko oceny dopuszczającej.
 7. Zestaw pytań przygotowany przez nauczyciela na egzamin poprawkowy powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych. Oznacza to, że stopień trudności pytań powinien być adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących z danych zajęć edukacyjnych i umożliwiać uczniowi uzyskanie każdej z ocen w obowiązującej skali ocen.
 8. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego
 9. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( w czerwcu).
 10. O ustalonych terminach egzaminów Dyrektor Szkoły informuje pisemnie za pośrednictwem Wychowawcy Klasy uczniów i jego Rodziców / Opiekunów Prawnych.
 11. Nieobecności podczas egzaminów poprawkowych mogą być usprawiedliwione tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 12. Zwolnienie lekarskie, o którym mowa powyżej należy przedłożyć w Sekretariacie Szkoły najpóźniej w ciągu trzech dni od wyznaczonej pierwotnie daty egzaminu.
 13. Komisja egzaminacyjna.
 14. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 15. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 16. Powołanie komisji egzaminacyjnej powinno mieć formę pisemną.

VII. Protokół egzaminacyjny.

 1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół , zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3) termin egzaminu poprawkowego,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne,

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

VIII. Termin dodatkowy egzaminu.

 1. W przypadku niezgłoszenia się ucznia na egzamin poprawkowy należy uzupełnić protokół informacją o niezgłoszeniu się ucznia na egzamin, a następnie poczekać na usprawiedliwienie nieobecności.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

Konsekwencje niezdania egzaminu poprawkowego

 1. Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że są one – zgodnie ze szkolnym planem nauczania – realizowane w klasie programowo wyższej.
 4. Warunkiem takiej promocji jest przystąpienie ucznia do egzaminu poprawkowego. Dopiero przystąpienie do egzaminu i niezdanie go otwiera możliwość promowania z oceną niedostateczną.
 5. Świadectwo po egzaminie poprawkowym.
 6. Uczniowi mającemu zaplanowany egzamin poprawkowy nie należy wydawać żadnego świadectwa aż do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Uczeń zdający egzaminy poprawkowe otrzymuje świadectwo po przystąpieniu do nich, o treści zależnej od ich wyników.
 7. Na świadectwie nie zamieszcza się informacji o poprawce, a jedynie ocenę uzyskaną na egzaminie.
 8. Informacja o przystąpieniu i wyniku egzaminu poprawkowego znajdzie się natomiast w arkuszu ocen ucznia.
 9. W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego albo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez Radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników, odpowiednio, promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.
 10. Ocenę ustala komisja przeprowadzająca egzamin poprawkowy i jest ona ostateczna, nie podlega zatwierdzaniu przez radę pedagogiczną.
 11. Odwołanie od oceny z egzaminu klasyfikacyjnego.
 12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 13. Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktycznowychowawczych.
 14. W przypadku zastrzeżeń do oceny z egzaminu poprawkowego termin ich zgłoszenia wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.